Stát rozšíří odposlechy a agenty na trestné činy maření spravedlnosti nebo nepravdivý posudek

Stát navrhuje novelu obávaného paragrafu 88 trestního řádu o nasazování odposlechů a o záznamech telekomunikačního prostoru. Katalog možností nasazení odposlechu se rozšíří o nový trestný čin maření spravedlnosti a o zločiny křivé výpovědi, nepravdivý znalecký posudek, křivé obvinění a křivé tlumočení. Nově zaváděný čin maření spravedlnosti jde nad rámec mezinárodního závazku.

Důvodem, proč byly předmětné činy zařazeny do seznamu zločinů, kdy může policejní orgán nasadit odposlech nebo použít agenta, je fakt, že v návrhu novely trestního zákona dochází u některých ke snížení trestní sazby.
Právě horní hranicí sazby odnětí svobody osm let za zločin je v trestním řádu nasazování odposlechů a agentů podmíněno. Zločiny s nižší sazbou jsou pak v příslušných paragrafech taxativně jmenovány.

Neoprávněná výhoda z posudku, důkazu, výpovědi

K seznamu trestných činů, pro které bude možno odposlouchávat a nasazovat agenty pak přibude nová skutková podstata maření spravedlnosti, kterou stát nově zavádí v souvislosti s novelou trestního zákona. O novém trestném činu maření spravedlnosti Česká justice už informovala.

Kromě sazby je důvodem pro zařazení předmětných zločinů  do ustanovení odposlechových § 88, § 88a a § 158 e – o použití agenta, je také úprava stávajících skutkových podstat křivá výpověď, nepravdivý znalecký posudek, křivé obvinění a křivé tlumočení. Navrhovatel ministerstvo spravedlnosti k nim přidalo zisk neoprávněné výhody: „K § 88 odst. 1, § 88a odst. 1 a § 158e odst. 1 – V návaznosti na snížení sazeb v § 345, 346 a 347 tr. zák. (odstavec třetí těchto trestných činů doposud naplňuje podmínku ,řízení o zločinu, na který zákon stanoví sazby nejméně osm le´) a současné zavedení nové kvalifikované skutkové podstaty spočívající ve spáchání činu v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch  -jde tedy o získání neoprávněné výhody,“ vysvětluje k tomu důvodová zpráva.

Maření spravedlnosti jde nad rámec požadavků

Zajímavé je ovšem odůvodnění zařazení nového zločinu maření spravedlnosti do výčtu činů s možností odposlechů a použití policejních agentů:  „Nově navrhovaný trestný čin maření spravedlnosti § 347a tr. zák. je zaváděn v návaznosti na požadavky čl. 23 Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (75/2013 Sb. m. s.) a čl. 70 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (84/2009 Sb. m. s.), z tohoto důvodu bude u něj z větší části splněna podmínka, že jde o ,úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva´,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Na tom by nebylo nic pozoruhodného, kdyby zpráva nepokračovala: „S ohledem na to, že v některých aspektech jde tento trestný čin nad rámec mezinárodních požadavků, se navrhuje z důvodu odstranění případných aplikačních problémů jej zařadit výslovně do výčtu v § 88 odst. 1 tr. ř. Totéž platí pro výčet v § 88a odst. 1 a § 158e odst. 1 tr. ř.,“ uvádí důvodová zpráva ministerstva spravedlnosti doslova.

Nově se navrhuje toto znění předmětných paragrafů

  • Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

    Přihlásit se Registrovat se Více informací

Irena Válová