Připravenost na brexit bez dohody: Evropská komise zhodnotila přípravy a poskytla praktické pokyny k zajištění koordinovaného přístupu EU

Evropská komise dnes před zasedáním Evropské rady (článek 50) zhodnotila intenzivní přípravy Evropské unie na brexit bez dohody a vydala praktické pokyny pro členské státy v pěti oblastech.

Těmito oblastmi jsou oprávnění občanů k pobytu a jejich nároky na sociální zabezpečení, ochrana údajů, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a rybolov. Cílem dnešních pokynů je zajistit bezproblémovou praktickou realizaci alternativních opatření na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, pokud by Spojené království 12. dubna nebo k pozdějšímu datu vystoupilo z EU bez dohody, ­a zachovat v průběhu celé takové případné fáze koordinovaný přístup. Vystoupení z Unie bez dohody způsobí problémy a není žádoucí, ale EU je na ně plně připravena.

Jak uvedl předseda Juncker v Evropském parlamentu dne 3. dubna 2019, pokud by došlo k brexitu bez dohody, očekávalo by se před tím, než EU zváží zahájení diskusí o budoucích vztazích, že Spojené království nejprve vyřeší tři hlavní otázky související s rozlukou. Těmito otázkami jsou: 1) ochrana a prosazování práv občanů, kteří před brexitem využili svého práva na volný pohyb, 2) splnění finančních závazků přijatých Spojeným královstvím v době, kdy bylo členským státem Unie, a 3) zachování litery i ducha Velkopáteční dohody a míru na irském ostrově, jakož i integrity vnitřního trhu.

Pokyny v pěti oblastech

1. Oprávnění občanů k pobytu a jejich nároky na sociální zabezpečení

Evropská komise vždy jasně uváděla, že ochrana práv občanů Spojeného království v EU v případě brexitu bez dohody představuje prioritu a že členské státy by měly s ohledem na tato práva zaujmout velkorysý přístup. Očekává se, že Spojené království bude postupovat recipročně. Členské státy EU-27 vypracovaly vnitrostátní alternativní opatření k zajištění nepřerušeného oprávněného pobytu bezprostředně po brexitu bez dohody pro občany Spojeného království, kteří v EU-27 legálně pobývají. Dnešní pokyny přinášejí přehled alternativních opatření EU, zejména pokud jde o alternativní nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení. Komise navrhla, aby členské státy přijaly jednostranný koordinovaný přístup k řešení některých otázek, na něž se uvedené nařízení nevztahuje, a kromě toho poukázala na oblasti, v nichž by jednotlivé členské státy mohly zajistit další ochranu prostřednictvím vlastních vnitrostátních jednostranných opatření.

2. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

V případě brexitu bez dohody by se na Spojené království přestal vztahovat právní rámec EU pro policejní a justiční spolupráci. Spolupráce se Spojeným královstvím bude proto muset vycházet z alternativních právních rámců a mechanismů spolupráce na základě mezinárodního a vnitrostátního práva. Dnešní pokyny nastiňují příslušné alternativní nástroje, které EU a její členské státy mohou využít, aby zajistily pokračování spolupráce v oblasti prosazování práva a justiční spolupráce s cílem zaručit občanům trvale vysokou úroveň bezpečnosti. Uvádějí se rovněž pokyny pro členské státy týkající se odpojení Spojeného království od různých databází, sítí a informačních systémů EU.

3. Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

Odvětví zdravotnictví představuje pro Komisi prioritu od samého počátku příprav na vystoupení – pokyny zde vydávala již v červenci 2017. Díky opatřením v oblasti připravenosti by nyní většina léčivých přípravků, kterých se brexit týká, měla být k datu vystoupení Spojeného království z EU v souladu s právními předpisy EU. Přesto je možné, že navzdory maximálnímu úsilí některé léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nemusí souladu dosáhnout včas. Hrozí tedy, že nebudou dostupné, pokud hospodářské subjekty tuto situaci urychleně nenapraví. Dnešní pokyny zdůrazňují, jak bude Komise spolupracovat s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a vnitrostátními subjekty pro kontrolu léčiv, a to s cílem situaci pozorně sledovat a řešit případné problémy. Uvádí také možnosti využití výjimek a odchylek od stávajících pravidel, aby se v případě brexitu bez dohody zmírnilo riziko nedostatku léčivých přípravků a kritických zdravotnických prostředků.

4. Ochrana údajů

Jak bylo uvedeno ve sdělení Komise o připravenosti ze dne 13. listopadu, Komise má za to, že stávající nástroje pro výměnu údajů s třetími zeměmi podle obecného nařízení o ochraně údajů dostačují k zajištění okamžitých potřeb předávání údajů do Spojeného království v případě brexitu bez dohody. Dnešní pokyny přinášejí podrobné informace o těchto nástrojích, o jasně definovaných podmínkách pro využití odchylek a o praktických krocích, které budou muset společnosti a orgány v EU podniknout, aby se zajistilo nepřerušené dodržování pravidel EU o ochraně údajů.

5. Rybolov

V oblasti rybolovu přijala EU dvě alternativní opatření, která zahrnují všechny scénáře v rámci brexitu bez dohody. Na jednu stranu vytvořila EU příslušný právní rámec, který má umožnit plavidlům Spojeného království během celého roku 2019 reciproční přístup do vod EU pod podmínkou, že plavidlům EU bude naopak umožněn přístup do vod Spojeného království. Na druhou stranu EU rovněž upravila kritéria způsobilosti Evropského námořního a rybářského fondu tak, aby rybáři, kteří by museli ukončit činnost, jestliže jim Spojené království přístup do svých vod neposkytne, mohli získat odškodnění. V takovém případě by bylo velice důležité, aby členské státy přijaly koordinovaný přístup s cílem zajistit rovné podmínky pro rybáře EU v různých členských státech a chránit mořské zdroje. Dnešní pokyny poskytují o tomto koordinovaném přístupu podrobné informace. Komise spolupracuje s členskými státy, jichž se tato problematika nejvíce týká, na rámci pro monitorování změn rybolovných činností ve vodách EU, aby se předešlo případnému narušení.

Scénář brexitu bez dohody

V případě brexitu bez dohody se Spojené království stane třetí zemí bez jakýchkoli přechodných ujednání. Od toho okamžiku se na Spojené království přestane vztahovat veškeré primární a sekundární právo EU. Nenastane žádné přechodné období, které stanoví dohoda o vystoupení. To samozřejmě způsobí vážné problémy občanům i podnikům.

V takovém případě by se vztahy Spojeného království s EU řídily mezinárodním právem veřejným, včetně pravidel Světové obchodní organizace. EU bude muset na hranicích se Spojeným královstvím okamžitě začít uplatňovat svá pravidla a celní sazby, což zahrnuje kontroly celních, sanitárních a fytosanitárních norem a ověřování souladu se standardy EU. Navzdory intenzivním přípravám celních orgánů členských států by tyto kontroly mohly na hranicích způsobovat značná zdržení. Subjekty Spojeného království by rovněž přestaly být způsobilé k tomu, aby za stávajících podmínek získávaly granty EU a účastnily se zadávacích řízení EU.

Občané Spojeného království přestanou být občany Evropské unie a začnou se na ně vztahovat dodatečné kontroly při překračování hranic do Evropské unie. Členské státy i zde provedly značné přípravy v přístavech a na letištích, aby zajistily, že tyto kontroly budou prováděny co nejúčinněji. Přesto však kvůli nim mohou nastat zpoždění. 

Práce týkající se připravenosti EU na brexit bez dohody a alternativních opatření

Na brexit bez dohody se Evropská komise připravuje od prosince 2017. Komise dosud předložila 19 legislativních návrhů, z nichž 18 bylo přijato nebo schváleno Evropským parlamentem a Radou (viz příloha 1). Zbývá tak dokončit již pouze jeden návrh týkající se rozpočtu EU na rok 2019, kterým se Parlament s Radou nyní zabývají. Až bude tento návrh finalizován, použije se se zpětnou platností ode dne vystoupení. Evropská komise rovněž zveřejnila 92 oznámení o připravenosti s podrobnými pokyny pro různá odvětví, jichž se brexit týká.

Jak je uvedeno ve sděleních Komise o připravenosti na brexit, alternativní opatření EU nezmírní – a ani nemohou zmírnit – celkový dopad brexitu bez dohody ani nebudou žádným způsobem kompenzovat nedostatečnou připravenost zainteresovaných subjektů či reprodukovat plné výhody vyplývající z členství v EU nebo příznivé podmínky případného přechodného období stanovené v dohodě o vystoupení. Jedná se o návrhy dočasné povahy a omezeného rozsahu, které EU přijme jednostranně. Nejsou to žádné „miniverze“ dohody, které by byly sjednány se Spojeným královstvím. 

Komise také vedla s členskými státy EU-27 rozsáhlé technické diskuse jak o obecných otázkách práce v oblasti připravenosti a alternativních opatření, tak o konkrétních odvětvových, právních a správních otázkách týkajících se připravenosti. Tým úředníků Komise rovněž navštívil hlavní města všech 27 členských států EU. Cílem jejich návštěv bylo vysvětlit případné nejasnosti týkající se připravenosti Komise a alternativních opatření a projednat vnitrostátní plány připravenosti a pohotovostní plány. Při návštěvách se ukázalo, že členské státy jsou na všechny varianty dobře připraveny.

Členské státy rovněž prováděly intenzivní přípravy na vnitrostátní úrovni. Na této stránce naleznete přehled týkající se oprávnění k pobytu v členských státech EU-27, jakož i přímé odkazy na internetové stránky o připravenosti jednotlivých států.

Finanční podpora

Přestože dopady brexitu bez dohody pocítí celá Evropská unie, je zřejmé, že některé regiony a hospodářská odvětví jím budou zasaženy silněji. Komise se zabývala tím, jak by bylo možné mobilizovat současné fondy a programy EU v případě brexitu bez dohody a v případě, že Spojené království neposkytne platby, které předpokládá alternativní nařízení o rozpočtu EU. Díky přeprogramování některých strukturálních fondů, aktivaci opatření proti narušení trhů se zemědělskými produkty a využití zvláštních nástrojů, jako je Program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků (COSME), Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), Fond solidarity a Evropský fond pro strategické investice (EFSI), lze dát k dispozici další vyhrazené finanční prostředky.

V některých oblastech by bylo možné využít i technickou a finanční pomoc Evropské unie, například pro vzdělávání celníků v rámci programu Clo 2020. Z jiných programů lze podporovat podobné vzdělávací projekty v oblasti sanitárních a fytosanitárních kontrol. V odvětví zemědělstvístanoví právní předpisy EU řadu nástrojů, jež umožní zvládnout bezprostřední dopady vystoupení Spojeného království, zejména v případě brexitu bez dohody.

Za účelem bezprostřední podpory dotčeným subjektům, například malým a středním podnikům s významnou expozicí vůči Spojenému království, nabízejí pravidla EU pro státní podporu flexibilní řešení v oblasti vnitrostátních podpůrných opatření.

Další informace: co dělat v případě brexitu bez dohody?

Občané EU, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak se připravit na scénář brexitu bez dohody, se mohou s jakýmkoli dotazem obrátit na službu Europe Direct. Volejte bezplatnou telefonní linku 00 800 6 7 8 9 10 11 odkudkoli v EU a v kterémkoli úředním jazyce EU. 

-red-