Pomalý legislativní proces málem zpozdil distribuci cigaret

Pomalý legislativní proces málem způsobil, že Česko mohl být první dva týdny v novém roce bez cigaret.

Poslanecká sněmovna začátkem října schválila novelu zákona o spotřebních daních, podle níž se od začátku roku 2016 a pak i let 2017 a 2018 budou zvyšovat mimo jiné spotřební daně u cigaret. Vzhledem k tomu, že novela prošla Poslaneckou sněmovnou až 2. října a nyní čeká na projednání Senátem, je již téměř jisté, že výrobci a dovozci cigaret nebudou mít dostatečný časový prostor k provedení cenové registrace u celního úřadu a objednání nových kolků. Reálně tak hrozí, že si Česko minimálně první dva týdny roku 2016 nezakouří, nebude-li dostatečně předzásobeno cigaretami ještě z roku letošního. Celní správa však přijala prozatímní řešení, a tak se černý scénář zřejmě nenaplní.

Potenciální nikotinová krize mohla Česko postihnout z důvodu, že uvedení cigaret na trh podléhá poměrně zdlouhavému procesu cenové registrace. Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) k němu uvádí: „Výrobci a dovozci cigaret mohou k úpravě cen přistoupit pouze jednou měsíčně, a to obvykle až několik týdnů poté, co podají žádost o registraci nové ceny celnímu úřadu. Zcela zbytečně zde tak existuje potenciální prostor pro korupční jednání v době mezi registrací a zveřejněním v cenovém věstníku, jelikož nová cena je v tomto období neveřejná, avšak z konkurenčního hlediska velice citlivá.“ Proces cenové registrace cigaret podle příslušné cenové vyhlášky sestává z několika fází:

  • do 10. dne v kalendářním měsíci má výrobce, případně dovozce, povinnost požádat o zaregistrování nových cen na celním úřadě,
  • do přibližně 15. dne v kalendářním měsíci celní úřad obvykle (dle dosavadních zkušeností) zaregistruje nové ceny (tedy do 4 – 5 dní po podání žádosti o registraci), když dalších 10 dní je věnováno přípravě tištěného cenového věstníku,
  • cca 25. den kalendářního měsíce je tištěný cenový věstník zveřejněn a distribuován Ministerstvem financí ČR,
  • 1. den v následujícím měsíci mohou výrobci (dovozci) uvolnit zboží s novými cenami do volného oběhu.

Naproti tomu paragraf novely zákona o spotřebních daních, řešící objednávání a odběr tabákových nálepek (kolků) při změně sazby daně praví, že „V případě změny sazby daně musí být tabáková nálepka odpovídající nové sazbě daně objednána nejméně 6 týdnů před jejím prvním odběrem.“ Další odstavec pak říká: „Tabákovou nálepku podle odstavce 1 lze odebrat nejdříve 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.“ Navíc lze tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě daně uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky až dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.

Pokud by tedy měly být k 1. lednu 2016 na nově do oběhu uvolňovaných cigaretách již nové kolky, musely by být tyto objednány nejpozději do 19. listopadu 2015. Cenová registrace je však podle vyhlášky možná pouze do 10. listopadu 2015. Pokud by registrace proběhla až 10. prosince, nové kolky by mohly být odebrány až v druhé polovině ledna 2016. Z toho tedy vyplývá, že novela zákona 353/2003 o spotřebních daních musí být zveřejněna ve Sbírce zákonů nejpozději do 10. listopadu 2015, jinak nebude možné zažádat o kolky s novou sazbou daně tak, aby bylo možné od 1. ledna 2016 plynule uvádět na trh výrobky s novou sazbou daně.

Díky výše zmíněnému opatření celní správy však výrobci a dovozci cigaret mohou podávat návrhy na registraci již od 13. října. Objednávky na kolky přijímá Státní tiskárna cenin od 19. října. Kolky pak budou distribuovány poté, co bude novela zákona o spotřebních daních zveřejněna ve Sbírce zákonů.

-usi-