eSbírka a eLegislativa se letos nestihne. Vnitro bude muset projekt prodloužit. Už jednou ho zcela zastavilo

Jednou ze součástí rozvoje veřejné správy je i rozvoj eGovernmentu, který by měl občanům přiblížit úřady k jejich bydlišti, umožnit komunikovat se státem elektronicky a zajistit přehlednou, transparentní a současně flexibilní veřejnou správu. Z „Monitoringu plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy české republiky pro období  2014-2020“ vypracovaného zaměstnanci ministerstva vnitra vyplývá, že všechny tyto úkoly mají výrazné zpoždění. Přinášíme první část detailního rozboru jednotlivých kapitol.

Jedním z cílů strategického rámce rozvoje veřejné správy v letech 2014-2020 je také dobudovat přehledné, transparentní a současně flexibilní prostředí a podmínky právního a institucionálního charakteru pro plynulý rozvoj eGovernmentu. Jeho gestorem je Ministerstvo vnitra a spolupracujícími subjekty jsou různá ministerstva a jiné ústřední správní orgány.

Z nedávno vydaného Monitoringu plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy české republiky pro období  2014-2020 však vyplývá, že český eGovernment nestíhá plnit naplánované cíle. „Musíme však konstatovat, že naplňování je ve skluzu kvůli složitému a časově náročnému procesu schvalování projektů, nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu a zdlouhavému legislativnímu procesu. Na základě těchto důvodů byly některé realizace projektů přerušeny či odloženy, předpokládá se, že více projektů prodlouží termín ukončení realizace až do roku 2021.

V tabulce můžeme vidět, které projektové okruhy ukončí realizaci v roce 2021. Jedná se celkem o sedm projektových okruhů:

Výše zmíněných 9 aktiv je rozčleněno do 23 projektových okruhů. Aktuálně jsou všechny výše uvedené aktivity na počátku své realizace. v tomto monitorovacím období nedošlo k žádnému komplexnímu naplnění. Důvodem je zpožděná realizace u většiny projektů.

Projektový okruh: 3.1 Úplné elektronické podání (dále jen „projektový okruh 3.1“)

Garant: Ministerstvo vnitra

Cíle

  • Standardizace postupů v oblasti elektronického podání a výkonu agendy.
  • Vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání.
  • Vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i cizojazyčné (anglické) verzi, prostřednictvím kterého bude možné realizovat úplné elektronické podání.
  • Postupná elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění cizojazyčné (anglické) verze u vybraných agend
  • Zajištění úplného elektronického podání u vybraných agend.

Cílem projektu je umožnit sdílení získaných údajů i ostatními orgány veřejné moci nebo subjekty, které takto jednají se souhlasem občana. „K zajištění úplného elektronického podání je využíván koncept sdílených služeb a v souvislosti s principy činností veřejné správy se i v rámci úplného elektronického podání zachová princip digitálního dokumentu, který bude tvořen z dat publikovaných informačními systémy k danému času prostřednictvím stanovených služeb. Zajištění úplného elektronické podání chápeme jako jeden ze základních pilířů elektronizace veřejné správy,“ uvádí se v dokumentu.

Zásadní součástí tohoto okruhu je projekt Portál občana, jehož ověřovací provoz byl spuštěn od začátku července. Tématu jsme se obsáhle věnovali v textu Občanka s čipem nebude stačit na některé státní online služby. Bude potřeba i další identifikátor. V něm jsme upozornili na to, že většina služeb, které propaguje ministerstvo vnitra jako dostupné pouze s elektronickým občanským průkazem, bude k autorizaci do systému potřebovat ještě další identifikátor (datovou schránku nebo eIdentitu). „Dalším důležitým projektem tohoto okruhu je Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů (dále jen „RAZR“). Tento projekt započal svou realizaci již v roce 2016 a předpokládaný termín ukončeni je v roce 2018,“ uvádí se v monitorovací zprávě. Autoři dodávají, že všechny projekty jsou v přípravě či realizaci a zatím žádný nebyl dokončen. Celková částka u připravovaných či realizovaných projektů činí cca 250 milionů Kč a budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu či státního rozpočtu.

eLegislativa, eSbírka do konce roku nebude, vnitro projekt prodlouží

Právě eLegislativu a eSbírku zmínil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) jako hlavní priority, které je potřeba dokončit, když prezentoval spuštění Portálu občana. Již před dvěma lety jsme psali, že celý projekt byl pozastaven (podrobně jsme se tomu věnovali v textu e-Sbírka a e-Legislativa opět ožívá – vytvoří je vítěz tendru). Tehdy zástupci odpovědných institucí odhadovali, že by oba systémy mohly být vytvořeny v roce 2018. Nyní je zcela jasné, že se tento termín nestihne. Z informací v monitorovací zprávě vyplývá, že teprve v loňském roce byla dokončena zadávací dokumentace a vypsána veřejná zakázka.

„Další projekty, které jsou zaměřeny na integraci systémů Poslanecké sněmovny, Senátu a Úřadu vlády, zatím nebyly zahájeny, protože jsou závislé na vítězném návrhu řešení projektu e-Legislativa a ukončení jednání s partnery projektu o detailním řešení integrace nové podoby legislativního procesu na jejich půdě,“ uvádí se v materiálu ministerstva vnitra. Autoři připouští, že tento projekt se bude muset prodloužit. Odhadované náklady jsou 502.354.230 Kč

Jiří Reichl