Zastupitel Liberce Baxa: při obchodu SVS s Veolií dojde k významnému obejití zákona o veřejných zakázkách

Jaromír Baxa. zastupitel Liberce.

Ekonomický deník oslovil s dotazy ohledně chystané valné hromady všechny města a obce, které mají v Severočeské vodárenské společnosti podíl 0,5% a větší. Některé zajímavé odpovědi přinášíme v hlavním textu Odpovědi libereckého zastupitele Jaromíra Baxy jsou natolik zajímavé, že je publikujeme v samostatném rozhovoru.

Znáte cenu, za kterou se má odkup realizovat? Kolik to je?

Ohledně mého názoru na celou transakci – připadá mi, že se okolo celé transakce dělají neuvěřitelné tajnosti. Opakovaně jsem se dotazoval na některé materiály prezentované např. aktivům starostů nebo jsem se já a náměstek primátora v Liberci pan Korytář dotazovali na finanční podmínky, způsob ohodnocení podílu Veolie, kolik posudků bylo uděláno atp. a setkávali jsme se s hradbou mlčení. S tím, že pokud by informace byly poskytnuty, hrozí, že se je dozví Veolia, což prý členové orgánů SVS/SčVaK (Kittner, Batthyány)  v žádném případě nechtějí.
Tento argument je ale absurdní. Při počtu lidí, kteří jsou s těmito čísly a odhady seznámeni, je naprosto zcestné přístup dále omezovat, natož pak zastupitelům.

Projednávalo zastupitelstvo (schválilo) Mandát zástupci vašeho města pro rozhodování valné hromady, ze kterého by vyplývalo, že váš zástupce na valné hromadě má s odkupem podílu souhlasit? Zná zastupitelstvo podstatné náležitosti obchodní transakce včetně kupní ceny?

Osobně mám také výhrady ke způsobu vyjednávání. V zásadě od počátku bylo zřejmé, že je jen několik málo hlavních variant: odkup podílu od Veolie nebo vytvoření nové společnosti na zelené louce. Přesto vedení SVS připravilo snad 12 variant, které následně expertně posuzovalo, nechávalo schvalovat orgány společnosti, to všechno snad během roku, aby pak ve výsledku představenstvo SVS řeklo, že je nutné vybrat z těchto dvou variant. S tím, že do varianty nové společnosti jít nechtějí, že preferují dohodu s Veolií na odkupu, protože by varianta nové servisní společnosti byla příliš nákladná. Z čeho vycházejí, nevíme, tento závěr proto není možné ověřit. Sám bych považoval za výhodnější strategii připravovat firmu na zelené louce, i jen kvůli zlepšení vyjednávající pozice, aby bylo zřejmé, že se bez Veolie jsem schopen obejít. Bez detailní znalosti podkladů se ale strategie zvolená vedením SVS hodnotí jen těžko.

Končí touto transakcí definitivně angažovanost Veolia v severočeském vodárenství nebo se budou hledat cesty další spolupráce?

Detailní podmínky transakce má schválit dle navržených usnesení VH společnosti SVS v roce 2018. Faktem je, že nyní bude nejspíše dán pokyn představenstvu  k tomu, aby tuto věc připravil. Sám jsem v Liberci na zastupitelstvu navrhoval využít práva Liberce ke svolání mimořádné valné hromady SVS, která by schválila externí posouzení výhodnosti navrženého postupu, ale tento můj návrh neměl podporu. Důvodů pro návrh jsem měl mnoho, vedle pochybnosti o vyjednávací strategii (viz výše) nedůvěřuji lidem, kteří transakci připravují (Indra, Špičák, Votava, Kittner) pro jejich propojení s místní stavební lobby.

Jaký je váš názor na transakci?

Angažovanost firmy Veolia dle informací Ing. Jiřího Kittnera skončit nemá, má být uzavřena rámcová smlouva na poskytování části servisních služeb min na 10 let. Čeká se, že tyto servisní smlouvy budou zadány Veolii ještě před tím než se SčVaK stane 100% vlastněnou ze strany SVS. Vtip je v tom, že pokud by tyto společnosti měly být outsourcovány následně, až poté, co SVS svěří kompletní servisní činnosti společnosti SčVaK na základě in-house výjimky, tak se SčVaK stane veřejným zadavatelem a musel by soutěžit i ty činnosti, které má přebrat Veolia. Dojde tedy k poměrně významnému obejití zákona o veřejných zakázkách. Jak významné obejití to bude, to nevíme – neznáme finanční rozsah operací, který by měla Veolia nadále vykonávat.