Vsetín postaví podzemní garáže u nádraží za 61,8 milionu

Bývalá budova ČSOB ve Vsetíně, která bude zbourána. Na jejím místě vyroste polyfunkční dům a podzemní garáže. foto: google streetview

Vedení města Vsetín vypsalo veřejnou zakázku na dodavatele stavby podzemních garáží u vlakového nádraží. Ty by měly být napojeny na garáže pod polyfunkčním domem, který staví soukromá firma. Hotovo by mělo být za 37 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději 15. dubna. To se má otevřít nákupní centrum.

U Vsetínského vlakového nádraží, kam se po nezbytných úpravách přesune i autobusové nádraží, by měly vzniknout podzemní garáže pro pohodlné parkování cestujících. Vedení města plánuje, že nad garážemi bude také cukrárna a moderní restaurační provoz. Požadavkem je, aby byla celá stavba dokončena do 37 týdnů (259 dnů) od podpisu smlouvy se zhotovitelem. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných na portále pro veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je stavba městských hromadných garáží s přímým napojením na parkovací plochy pod navrhovanou obchodní galerií. V 1. NP bude vytvořen veřejný městský prostor v podobě parkových ploch s městským mobiliářem a jednopodlažním objektem obsahujícím restaurační zařízení v podobě cukrárny a moderního hospodského zařízení. Stavební úprava přilehlých ulic souvisí s plánovanou výstavbou, rozšíření Žerotínovy ulice o jeden pruh podmiňuje výstavbu hromadných podzemních garáží, stejně jako přeložky inženýrských sítí na ulici Smetanova, které musí být provedeny v rámci přípravy staveniště, tedy před samotným zahájením stavebních prací, „ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Podzemní garáže budou napojeny na stejné prostory sousedního polyfunkčního domu, který připravuje investor Valatrans. Ten již s městem podepsal smlouvu, která přesně specifikuje, povinnosti města a investora. „V případě, že Město vybuduje svou část parkoviště opožděně, zavazuje se uhradit veškeré oprávněné a prokázané náklady na propojení obou parkovišť. Město bere na vědomí, že v případě, kdy nevybuduje podzemní parkoviště, je povinno dle čl. 13 bod. 7 kupní smlouvy se smlouvou o budoucí kupní smlouvě a se smlouvou o zřízení předkupního práva a práva stavby ze dne 2. 11. 2015 povinno vybudovat chodník o šíři 4 m umožňující přístup chodců do a z budovy ve stejné rovině,“ uvádí se například ve smlouvě. Zástupci společnosti Valatrans v ní tvrdí, že již vyšli městu v mnohém vstříc (například změna dispozice polyfunkčního domu) čímž došlo k opoždění v přípravě stavby a její vlastní realizaci a tím pádem i k finančním ztrátám z pozdějšího zahájení provozu.

Ze smlouvy se tak zájemce dozví, že multifunkční dům s podzemním parkovištěm by měl být realizován v termínu od druhé poloviny listopadu do prosince 2018 včetně kolaudace s tím, že nejpozdější termín otevření galerie je 15. duben 2019.

Celková hodnota stavby, kterou buduje město Vsetín je 49,8 milionu bez DPH. Na případné vícepráce je vyhrazeno 12 milionů. Stavba by měla být dokončena do půl roku od uzavření smlouvy, konkrétně tedy za 37 týdnů. Přihlášky do výběrového řízení na veřejnou zakázku lze podat do 14. února.

Jiří Reichl