Tradiční nešvar zadavatelů s dělením veřejných zakázek

 

K častému pochybení zadavatelů veřejných zakázek patří dělení zakázek na menší. Bezmála sedm procent rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, vydaných v roce 2017, kterými bylo konstatováno pochybení zadavatele a která posléze nabyla právní moci, se týkalo právě dělení veřejných zakázek.

Počátkem června uložil ÚOHS Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) pokutu ve výši 200.000 korun za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání zpracování studií na výstavbu nové vysokorychlostní tratě. SŽDC se dopustila přestupku, když rozdělila předmět jedné nadlimitní veřejné zakázky, kterým bylo zpracování studií týkajících se výstavby nové vysokorychlostní železniční tratě, na veřejnou zakázku „Nová trať Litoměřice – Ústí nad Labem – státní hranice SRN” a veřejnou zakázku „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“, které pak zadala jako podlimitní sektorové zakázky bez provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Úředníci z ÚOHS dospěli v rámci správního řízení k závěru, že předměty šetřených zakázek na zpracování studií, které se týkaly výstavby nové vysokorychlostní železniční tratě, vykazují úzkou časovou, místní a věcnou souvislost. Jednalo se tak o jednu veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota odpovídá součtu předpokládaných hodnot obou zadavatelem zadaných veřejných zakázek. Zadavatel tak měl povinnost zmíněnou zakázku zadat v odpovídajícím druhu zadávacího řízení. Namísto toho ale rozdělením veřejné zakázky uměle snížil její předpokládanou hodnotu pod limity stanovené zákonem. Tímto postupem, který nebyl v souladu se zákonem, tak zadavatel, mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Proti prvostupňovému rozhodnutí nebyl podán rozklad, a tím již nabylo právní moci.

Obdobný případ s rozdělením veřejné zakázky, který řešil ÚOHS před rokem, se týkal zakázky s  názvem „Smlouvy o propagaci a administrativní pomoci u služeb poskytovaných veřejnosti zdravotní pojišťovnou v rámci jejího předmětu činnosti“. Zadavatelem byla v tomto případě Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Ta postupovala protizákonně když rozdělila předmět veřejné zakázky na zprostředkování zdravotního pojištění pro rok 2013 v hodnotě 2.490.000 korun bez DPH. Došlo tak „ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limit stanovený v § 12 odst. 2 citovaného zákona, a v důsledku toho nezadal předmět plnění vyplývající ze Smlouvy o propagaci a administrativní pomoci u služeb poskytovaných veřejnosti zdravotní pojišťovnou v rámci jejího předmětu činnosti,“ uvádí se v již pravomocném rozhodnutí ÚOHS. Zadavatel za porušení zákona „vyfasoval“ od antimonopolního úřadu pokutu ve výši 60 000 korun.

Sankci ve výši 50.000 korun obdrželo loni v dubnu za rozdělení veřejné zakázky také Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato zakázka se týkala výměny nevyhovujících svodidel na dálnici D1. V rozhodnutí se kromě jiného píše, že tímto postupem zadavatele došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v § 12 odst. 2 zákona, v důsledku čehož nezadal veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona. Zmíněný protizákonný postup zadavatele, tak mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Kristián Chalupa

 

 

 

http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14787.html