Nechápu, jak může zastupitelstvo zmocnit starostu k tomu, jak má hlasovat, když nezná detaily transakce

Je to skoro smutné. Léta jezdím po různých akcích pořádaných pro zastupitele a vysvětluji, jak se mají chovat, aby se nevystavili ani riziku trestního stíhání. A tahle parta si o trestní stíhání doslova koleduje. A ještě s tak blbými výmluvami.

Renomovaní právníci nechápou, jak mohou zastupitelé a radní schválit mandát k hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, aniž by znali detaily obchodu. Advokát Tomáš Sokol upozorňuje na povinnost zástupců měst správně hospodařit se svěřeným majetkem. Celý jeho právní názor publikujeme v plném znění.

Akcionáři, kteří odhlasují, že jejich společnost smí uzavřít kupní smlouvu s cenou, kterou ale nesmějí  znát jsou buď slepě důvěřiví anebo šílení. Nejspíš oboje. Ovšem pouze v případě, že jsou sami akcionáři a nejednají za nikoho jiného, než za sebe. Pokud je ale akcionářem někdo jiný, pak ten, kdo za něj takto naslepo hlasuje má velmi slušnou šanci, že  k oběma zmíněným přívlastkům záhy přibude třetí. Zločinec. Přesněji pachatel trestného činu dle § 220 trestního zákoníku. Porušování povinnosti při správě cizího majetku. Tedy pokud se mu při hlasování naslepo nepodaří „trefit“ cenu obchodního  podílu tomto případě akcií, která je správná. Tedy odpovídá aktuální tržní ceně podílu-akcií.

Dokud obec nebude vědět, za kolik se má prodávat či kupovat, minimálně v určitém rozpětí, nemůže svému zástupci dát jasnou instrukci, jak se má chovat. Tedy jak má hlasovat. Tomáš Sokol

To platí pro všechny osoby, jednající za akcionáře s výjimkou těch, kterým  akcionář výslovně neřekl, že je mu úplně jedno, jak budou hlasovat a jestli mi vznikne škoda nebo ne. Což si ale obec nemůže dovolit, ani kdyby chtěla. Jejich povinnost je podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů jasná:

  • 38

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, 15) pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

Tedy vlastní-li obec akcie, musí s nimi nakládat a také na valné hromadě hlasovat v intencích výše uvedeného. Přesněji, toto musí vyžadovat od svého zástupce. Lhostejno, je-li jím zastupitel  nebo jiný zmocněnec. A rozhodně tento zmocněnec nemůže uzavřít smlouvu či se jinak zavázat, že tomu, koho zastupuje, nesdělí všechny relevantní údaje. Protože dokud obec nebude vědět, za kolik se má prodávat či kupovat, minimálně v určitém rozpětí, nemůže svému zástupci dát jasnou instrukci, jak se má chovat. Tedy jak má hlasovat.

Tvrzení, takového zástupce, že je mu to nepříjemné, ale protože se zavázal k mlčení, nemůže se s obcí jako s akcionářem poradit je infantilní. On se totiž nemá co radit. Nemá žádnou speciální pravomoc. Je zmocněnec a musí plnit pokyny zmocnitele.

Nechápu též, jak může zastupitelstvo zmocnit někoho, například starostu, k tomu jak má hlasovat, když nezná všechny detaily transakce, o které má být hlasováním rozhodnuto. Zrovna pokud jde o Jablonec, je bezstarostnost zastupitelů zarážející. Do Liberce nemají tak daleko a tam ještě pořád existuje spousta zastupitelů, stíhaných za něco, co je oproti schvalování smlouvy naslepo doslova dětskou hříčkou.

Závazek mlčenlivosti je pochopitelně zcela protiprávní a nevynutitelný.

Je to skoro smutné. Léta jezdím po různých akcích pořádaných pro zastupitele a vysvětluji, jak se mají chovat, aby se nevystavili ani riziku trestního stíhání. A tahle parta si o trestní stíhání  doslova koleduje. A ještě s tak blbými výmluvami.