Tendr na dopravu na Liberecku se zpozdí. Zasáhl ÚOHS

Antimonopolní úřad zakázal Libereckému kraji uzavřít smlouvu na linkovou autobusovou dopravu. Kvůli postupu úředníků.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, ve kterém se konstatuje, že Liberecký kraj porušil zákon o zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky s názvem „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“. Antimonopolní úřad zrušil rozhodnutí tohoto zadavatele o zrušení zadávacího řízení na jmenovanou veřejnou zakázku, zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění.

Z rozhodnutí ÚOHS rovněž vyplývá, že až do pravomocného ukončení správního řízení ve věci zmíněné veřejné zakázky nemůže zadavatel uzavřít smlouvu. Možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek spočívá podle soutěžního úřadu v tom, že usnesením Rady Libereckého kraje ze dne 25. dubna 2017 bylo rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení vyhlášenou 7. března 2017. Na zakázku byl navíc využit institut jednacího řízení bez uveřejnění odesláním výzvy  firmám, které o toto řízení projevily zájem. Byly jimi ČSAD Liberec a BusLine Tento druh zadávacího řízení dlouhodobě kritizují Evropská komise, neziskové organizace a v poslední době se k nim přidal i Úřad na ochranu hospodářské soutěže (čtěte Rafaj: ÚOHS se zaměří na JŘBU

Přečtěte si naše texty k tomuto tématu:

Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU.
SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – „JŘBU forever“
Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU

Důvodem pro zrušení zakázky byla skutečnost, že nabídnuté ceny byly vyšší, než vedení kraje očekávalo. „Zadavatel se domníval, že jednáním s více účastníky vytvořil konkurenční prostředí. Očekával cenu vycházející ze stávající ceny poskytovaných služeb v oblasti dopravy navýšenou toliko o navýšení mzdových nákladů řidičů, což se však nestalo, neboť nabídkové ceny uchazečů zahrnovaly další náklady. Zadavatel toto dle svého vyjádření považuje za zneužití jeho mimořádné situace, kdy je povinen zajistit na svém území dopravní obslužnost,“ uvádí se v dokumentu ÚOHS k tomuto rozhodnutí.

komise konstatovala, že není schopna danou problematiku relevantně posoudit, přičemž tato problematika překračuje kompetence hodnotící komise

Úředníci Libereckého kraje při vyjednávání s firmami, které se tendru zúčastnily, stanovili maximální cenu, kterou jsou ochotni akceptovat na 491.420.000 korun bez DPH. „V protokolu o otevírání obálek je uvedeno, že účastník BusLine a.s. podal nabídku s nabídkovou cenou 480.724.000,- Kč bez DPH a účastník ČSAD Liberec, a.s., podal nabídku s nabídkovou cenou 482.773.000,- Kč bez DPH.“ Hodnotící komise však přijala dne 10. 4. 2017 tuto zprávu. „Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby zrušil zadávací řízení ‚Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever‘ z důvodu výrazného a neodůvodnitelného navýšení ceny dopravního výkonu uvedené v nabídkách účastníků ve srovnání s aktuální cenou dopravního výkonu dle stávajících smluv v této oblasti“, přičemž uvedené usnesení bylo přijato. O tři dny později Rada Libereckého kraje uložila předsedovi hodnotící komise, aby vyzval účastníky soutěže k vysvětlení cenových kalkulací.

V protokolu z 6. jednání komise ze dne 18. 4. 2017 je uvedeno shodně u účastníka ČSAD Liberec, a.s., a účastníka BusLine a.s., že oba doručili zadavateli opravenou přílohu č. 1 návrhu smlouvy, čímž byl odstraněn vnitřní rozpor v nabídkách, přičemž současně nebyla dotčena výše celkové nabídkové ceny, tudíž se jednalo o přípustné objasnění nabídky a nikoliv o její změnu. Komise u obou účastníků přijala rozhodnutí, že nabídková cena byla účastníky zpracována v souladu s bodem 6. výzvy. „Hodnotící komise následně diskutovala o tom, zda skutečnosti uvedené jednotlivými účastníky na jednání odůvodňují výrazné převýšení předpokladu zadavatele ohledně výše nabídkové ceny, který spočíval v úvaze, že nabídková cena by měla víceméně kopírovat dosud ujednané ceny (se stávajícím dopravcem) navýšené o nutné mzdové náklady vzniklé v souvislosti s danou změnou právních předpisů“ a dále, že  komise konstatovala, že není schopna danou problematiku relevantně posoudit, přičemž tato problematika překračuje kompetence hodnotící komise.“

25. dubna radní schválili již uvedenou cenu jako maximální. O pět dnů později však zadávací řízení zrušili „…nabídkové ceny obou účastníků jsou výrazně vyšší, než jsou předpokládané dopady nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí a č.589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Zdůvodnění navýšení nabídkové ceny není pro Zadavatele akceptovatelné,“ uvádí se v usnesení rady.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže naznal, že nabídky obou účastníků splnily zadavatelem stanovenou zadávací podmínku v podobě nejvýše přípustné nabídkové ceny. „Zmíněným rozhodnutím libereckých radních se postup zadavatele při zrušení zadávacího řízení stal nečitelným a vzbuzujícím pochybnosti o skutečných důvodech jednání zadavatele, když zjevně neodpovídal dosavadnímu průběhu zadávacího řízení, přičemž postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.“

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu Libereckého kraje antimonopolní úřad zakázal uzavřít smlouvu. Zároveň uložil zadavateli povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30.000 korun.

Jiří Reichl, Kristán Chalupa