Strmilov dostal od ÚOHS mírnou pokutu. Z preventivních důvodů

Náměstí ve Strmilově v zimě. foto: http://www.strmilovsko.cz

Jihočeské městečko Strmilov porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek a musí na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zaplatit desetitisícovou pokutu. Veřejná zakázka se týká městské kanalizace a čističky odpadních vod.

Porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se úředníci Strmilova dopustili při zadávání veřejné zakázky s názvem „Město Strmilov-Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV-nové vyhlášení“. Konkrétně pochybili v tom, když se v rozhodnutí o námitkách ze září loňského roku podrobně nevyjádřil k námitkám uchazeče o uvedenou veřejnou zakázku, kterým byla společnost VÁHOSTAV-CZ se sídlem v Kroměříži.

V již pravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu se uvádí, že se zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze dne 4. září 2017 podrobně nevyjádřil k námitkám stěžovatele ohledně „údajně nepřiměřeného a diskriminačního nastavení kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) citovaného zákona spočívajícího v předložení seznamu stavebních prací obsahujícího „minimálně pět realizací stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. výstavba gravitační či tlakové kanalizace včetně výstavby ČOV“, údajně nepřiměřeného a diskriminačního nastavení kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) citovaného zákona spočívajícího v požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci člena týmu v pozici geotechnika požadující „min. 5 let praxe u zakázek obdobného typu a rozsahu, přičemž jako člen týmu v pozici geotechnika musel působit min. u třech obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. výstavba nebo rekonstrukce vodohospodářské stavby“.

Úředníci z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodli o uložení sankce ve výši 10.000 korun. Jako polehčující okolnost při určování výše pokuty byla mj. zohledněna skutečnost, že pochybení zadavatele se týkalo jen části námitek stěžovatele, obsažených v podaných námitkách. Při určení výše pokuty pak ÚOHS přihlédl k majetkovým poměrům obce, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“.

Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z rozpočtu města Strmilov uveřejněného na jeho webových stránkách vyplývá, že příjmy města se pohybují v desítkách milionů korun. Úřad proto konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).“ V rozhodnutí ÚOHS se dále píše, že pokuta uložená za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit mimo jiné dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu ÚOHS při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Kristián Chalupa