Stát a města na konci roku vypisují zakázky za stamiliony

Tradičně na spěch mají na konci roku úředníci obcí a měst, kteří mají na starost vypisování veřejných zakázek. Pozadu nezůstávají ani jejich kolegové na ministerstvech či ve státních nebo příspěvkových organizací. Například ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo zakázku za 151 milionů bez DPH na bezpečnostní testování ICT systémů, město Varnsdorf zase požaduje dodání kamerového systému na měření rychlosti za 56 milionů.

Známá poučka všech co se zabývají čerpáním peněz z přidělených rozpočtů (státní, krajské, obecní) říká, že musí být přidělené peníze vyčerpány v nejvyšší možné částce. Jinak se finance musí vrátit a příště mohou být rozpočty o vrácenou částku kráceny. Každoročně tak na konci roku specialisté na veřejné zakázky mají na konci roku napilno. Není tomu jinak ani letos.

Například Ministerstvo práce a sociálních věcí včera vypsalo veřejnou zakázku na bezpečnostní testování ICT prostředí MPSV. Odhadovaná cena zakázky je 150.900.000 Kč bez DPH. Vedení MPSV očekává nabídky výhradně v elektronické podobě do 28. ledna do 10.00. Ministerstvo očekává testování technických i netechnických součástí ICT systémů, a to buď v prostředí zadavatele, nebo za předem dohodnutých podmínek v prostředí dodavatele. „Výstupy poskytnuté z prostředí dodavatele musí být relevantní pro ICT prostředí MPSV. Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na poskytování služeb bezpečnostního testování,“ uvádí se ve vymezení předmětu zadávací dokumentace.

Cena nabídnutá v této zakázce bude mít při hodnocení váhu 70%, zbývajících 30% je kvalita realizačního týmu. „V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit zkušenosti členů realizačního týmu v pozicích Tester I, Tester II, Tester III, Tester IV, Tester V, Programátor I a Programátor II , jejichž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky a prostřednictvím kterých účastník zadávacího řízení prokazuje splnění požadavků technické kvalifikace dle přílohy zadávací dokumentace č. 1 – Kvalifikační dokumentace,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Dalších 23.600.000 hodlá MPSV utratit za ekologický úklid ve svých budovách v centru Prahy. „Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ekologických úklidových služeb a souvisejících dodávek ekologicky šetrného a zdravotně nezávadného spotřebního zboží a materiálu v objektech MPSV (Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1).
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje běžný denní ekologický úklid kanceláří a všech ostatních místností užívaných zaměstnanci zadavatele, dodávku a rozmístění ekologicky šetrných hygienických potřeb (spotřebního zboží a materiálu) na místa určení, zajištění speciálního, nepravidelného úklidu (mytí oken, praní záclon, čištění koberců, čištění čalouněného nábytku apod.) a zajištění mimořádného úklidu pro případ havárie či stavební rekonstrukce apod., a to dle skutečné potřeby zadavatele.“

Ministerstvo životního prostředí včera vypsalo zakázku na telekomunikační služby. Cena u této zakázky není stanovena. Informace o veřejné zakázce je z Věstníku veřejných zakázek, celá zadávací dokumentace zatím nebyla v Národním elektronickém nástroji zveřejněna. „Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jediným účastníkem, jejímž předmětem bude poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro zadavatele a jeho pověřující zadavatele prostřednictvím mobilního operátora, kdy součástí poskytování mobilních telekomunikačních služeb bude také případné přenesení telefonních čísel a migrace služeb k novému telefonnímu operátorovi (bude-li to s ohledem na výsledek zadávacího řízení relevantní) a dále zajištění ostatních doplňkových služeb souvisejících s poskytováním mobilních telekomunikačních služeb včetně zajištění zákaznické podpory,“ uvádí se v popisu zakázky.

Vedení města Varnsdorf je ochotno z městské kasy vyplatit 56 milionů korun bez DPH za pronájem kamerového systému pro měření rychlostí na pozemních komunikacích. Požadují také software pro správu a zpracování přestupků (zjištěných s využitím těchto zařízení městskou policií). Předpokládaná cena je za čtyřletý nájem. Smlouva by měla být podepsána na dobu neurčitou. Podrobnosti z zakázce dosud nebyly na webu města zveřejněny.

Městské firmy spadající pod hlavní město Prahu chtějí například nakoupit žluté vesty pro potřeby městské policie na 4 roky za 8.800.000 korun bez DPH, Technologie hlavního města Prahy zase chtějí koupit dodávkové automobily. „Předmětem veřejné zakázky je nákup 15 kusů malé dodávky typu „Kategorie 1“, 1 kusu velké skříňové dodávky typu „Kategorie 2“ a 2 kusů velké dodávky typu „Kategorie 3“,“ uvádí se v popisu zakázky.

Pardubický kraj vypsal zakázku na zpracování prováděcí projektové dokumentace pro rekonstrukci památkově chráněného objektu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích. Hodlá v nich zřídit krajskou galerii. Součástí předmětu zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění stavby. Vedení kraje hodlá zaplatit maximálně 8 milionů korun.

Jiří Reichl