Severočeská vodárenská doplácí na účast Veolie ve své struktuře. Nedostala dotace na rozvoj

Vodovodní kohoutek. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Severočeská vodárenská společnost a.s. podala v programovém období 2007-2013 celkem 11 žádostí o dotaci z programu životního prostředí, jejichž souhrnná hodnota byla 499 milionů korun. Ani v jednom případě však žádost nebyla úspěšná. SVS doplácí na majetkovou účast nadnárodního gigantu Veolia ve své podnikatelské struktuře. V současném programovacím období už žádné projekty nepodala. Náklady na rekonstrukci a rozvoj sítě tak platí obyvatelé regionu.

Celkem 11 žádostí o dotace na rozvoj vodovodní sítě z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) podala podle informací Státního fondu životního prostředí Severočeská vodárenská společnost (SVS) mezi léty 2007-13. Celkově žádala o 499 milionů korun. „K 9 projektům byla vydána Registrace akce, ale následně na žádný projekt neobdržela Severočeská vodárenská společnost a.s. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z důvodu nezajištění souladu s podmínkami programu. Dvě žádosti neprošly věcným hodnocením,“ uvedla mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Lucie Früblingová. V nyní běžícím programovacím období (2014-2020) firma žádnou žádost o dotaci nepodala. Důvodem je nastavení podmínek programovací výzvy, za kterých mohou subjekty o peníze z EU žádat.

„Ve výzvách na specifický cíl 1.1 (kanalizace a čistírny odpadních vod) a specifický cíl 1.2 (vodovody a úpravny vod) mohou o dotaci žádat obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, přičemž tato společnost musí být zároveň vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Pro výši podpory pak není zásadní, zda je tento podíl např. 55 % nebo 70 % (důležité je splnit podmínku nad 50 %),“ vysvětluje Früblingová. Právě tuto podmínku dceřinná firma SVS – Severočeské vodovody a kanalizace, která vodovody na severu Čech provozuje, nesplňuje. Až do letní valné hromady totiž města a obce vlastnily 49% akcií.

Situace na severu Čech je podobná jako v řadě dalších míst České republiky. SVS je v rukou měst a obcí a soukromý podíl existuje v provozovateli – společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVaK). SVS proto měla možnost získat dotaci stejnou, jako jakýkoliv jiný „veřejný“ vlastník. Řídící výbor projektu však požadoval úpravu smlouvy. „Ten se vztahuje na všechny projekty, které mají provozovatele alespoň z části vlastněného soukromým subjektem (bez ohledu na výši podílu). Pokud by byl provozovatel SČVaK vlastněn pouze obcemi a městy v regionu, tento požadavek by se na projekty SVS nevztahoval,“ dodala mluvčí SFŽP. Podle ní se požadovaná změna smlouvy týkala především úpravy cenotvorby vodného a stočného a částečně také délky smlouvy – se stávající délkou smlouvy byla schopná SVS získat pouze sníženou míru dotace.

Šanci by mohly mít severočeské společnosti ve specifické výzvě 81

Teorerickou šanci, jak do roku 2020 ještě nějaké peníze získat by se mohly nalézat ve výzvě pod číslem 81, kde je příjem žádostí otevřen až do ledna 2019. „Pro projekty vodovodů a kanalizací jsou stanoveny podmínky pro provozování, a tím se  tyto projekty staví  mimo režim veřejné podpory a jsou posuzovány  jako projekty generující příjmy. Tyto se odečítají paušální sazbou 25 % a všechny projekty pak mají stejnou výši  podpory 63,75 % ze způsobilých výdajů. Nad rámec toho může být dotace krácena  s ohledem na dobu trvání uzavřené provozní smlouvy u oddílného modelu  provozování,“ dodala mluvčí SFŽP. Právě poslední věta by se pravděpodobně na popisovanou situaci na severu Čech. Celkově je na oblast vodovodů a kanalizací pro programové období 2014-2020 vyčleněno celkem 13,6 mld. Kč. Schváleno bylo dosud 382 projektů s požadavkem dotace ve výši 9,7 mld. Kč.  Aktuálně jsou vyhlášeny na podporu těchto projektů dvě výzvy s číslem 71 a 73, v rámci kterých budou moci zájemci žádat o dotace od 16. října 2017 do 18. ledna 2018. Rozdělovat se bude částka 3,65 mld. Kč.

Zamítnuté žádosti v minulém programovacím období narazily právě se zmiňovaným oddílným modelem provozování  (tj. provozování prostřednictvím smlouvy s externím provozovatelem, jež je alespoň z části vlastněný soukromým vlastníkem). „Na projekty s oddílným modelem provozování se vztahují specifické podmínky definované v Programovém dokumentu OPŽP, které v tomto případě znamenaly úpravu smlouvy dle příslušných podmínek. Severočeská vodárenská společnost nedoložila v příslušném termínu upravenou provozní smlouvu, proto bylo ze strany Řídicího orgánu odstoupeno od Registračního listu a dotace nakonec nebyla poskytnuta. Tyto podmínky se vztahovaly obecně na všechny projekty v oddílném modelu,“ upřesnila Früblingová.

Nově získané informace Ekonomického deníku tak ještě více odhalují podezřelé praktiky kolem severočeského vodárenství na severu Čech. V červnu jsme v několika textech upozornili na to, že chystané hlasování obcí a měst o odkupu 51% procentní podíl firmy SčVK od nadnárodního vodárenského giganta Veolia provází řada nejasností. Akcionáři – tedy obce a města – respektive jejich zastupitelé do poslední chvíle nevěděli, za kolik se má tento balík akcií kupovat. Hovořilo se až o dvou miliardách. Podrobně jsme o tom psali v textu Zastupitelé měst nevědí, za kolik se jejich firma chystá koupit obchodní podíl od Veolie. Přinesli jsme také pohled renomovaných právníků, kteří se nad takovými praktikami velmi podivovali. Více si přečtěte v textu Veolia prodá podíl ve vodárenské firmě na severu Čech, právníci se podivují nad okolnostmi… .

Jiří Reichl

O tématu jsme také psali:

Zastupitelé měst nevědí, za kolik se jejich firma chystá koupit obchodní podíl od Veolie 12.6.2017

Veolia prodá podíl ve vodárenské firmě na severu Čech, právníci se podivují nad okolnostmi… 15.6.2017

Zastupitel Liberce Baxa: při obchodu SVS s Veolií dojde k významnému obejití zákona o… 12.6.2017

Veolia prodá podíl ve vodárenské firmě na severu Čech, právníci se podivují nad okolnostmi…