Rozpočet EU na období 2021–2027: Nový program Life – Komise vítá prozatímní dohodu o financování pro oblast životního prostředí a klimatu

Evropská komise vítá prozatímní dohodu Evropského parlamentu a Rady o programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu jakožto součást příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

Financování se zaměří na ochranu životního prostředí, zmírňování změny klimatu, jakož i na podporu přechodu na čistou energii se zvýšenou energetickou účinností a větším podílem obnovitelných zdrojů ve skladbě zdrojů energie. Bude jedním z nástrojů, který EU umožní plnit její cíle v oblasti klimatu a stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.

S cílem zajistit Evropanům lepší kvalitu života a investovat do udržitelnější budoucnosti vyvíjí Junckerova Komise mimořádné úsilí v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, zejména zvyšováním financování z programu LIFE a začleňováním opatření v oblasti klimatu do všech významných výdajových programů EU. To Evropě pomůže plnit závazky, které pro ni vyplývají z Pařížské dohody, jakož i cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje a řešit některé z největších výzev tohoto století. Dohodu, které bylo dosaženo včera, musí nyní formálně schválit Evropský parlament a Rada.

Jak bude rozděleno financování po roce 2021?14

O tom, jak budou jednotlivé fondy vypadat a co od nich očekávají členské země zástupci Evropské komise diskutují přímo se zástupci veřejné správy a samosprávy. Kolečko debat zahájili v České republice a Ekonomický deník byl u toho. Podrobně jsme o diskusi psali v textu Jak se Evropská komise dívá na ČR za loňský rok? Poslušný žák, který má co dohánět

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella tuto dohodu ocenil a uvedl: „Každý den vidíme, jak stovky tisíc mladých Evropanů vycházejí do ulic a vyjadřují obavy o budoucnost naší planety a požadují, abychom učinili více. Díky navýšení finančních prostředků můžeme tyto obavy lépe řešit, můžeme urychlit přechod na oběhové hospodářství a snížit naši stopu v přírodě a v oblasti biologické rozmanitosti.“

Evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete dodal: „Posílený program LIFE sehraje důležitou roli při zvyšování investic do opatření v oblasti klimatu a udržitelné energie v celé Evropě. Z programu LIFE se budou průběžně podporovat snahy o zmírnění dopadu změny klimatu a o přizpůsobení se těmto změnám, což EU pomůže plnit cíle a závazky, které pro ni vyplývají z Pařížské dohody, jakož i cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.“

Program LIFE patří mezi finanční programy EU, u nichž Komise na období 2021–2027 navrhla největší proporční navýšení prostředků. Komise současně s ambicí zvýšit úroveň financování opatření v oblasti klimatu rovněž navrhla, že na realizaci cílů v oblasti klimatu v rámci všech programů EU by mělo směřovat alespoň 25 % výdajů EU.

Nehledě na své přímé výsledky bude program LIFE sloužit rovněž jako katalyzátor pro ostatní fondy.

Nový program LIFE (2021–2027) má tyto hlavní prvky:

  • trvalá podpora přechodu na oběhové hospodářství a posílené zmírňování dopadů změny klimatu: patří sem financování za účelem plnění rozhodujících cílů politik v souladu se strategickou dlouhodobou vizí EU vytvoření prosperujícího, moderního, konkurenceschopného a klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050. Opatření podpoří plný přechod k oběhovému hospodářství, ochranu a zlepšení kvality ovzduší a vody v EU, provádění politického rámce EU v oblasti energetiky a změny klimatu do roku 2030 a splnění závazků, které Unii vyplývají z Pařížské dohody o změně klimatu,
  • zvýšený důraz na podporu přechodu na čistou energii: nový zvláštní podprogram povzbudí investice a podpoří činnosti zaměřené na energetickou účinnost a energie z obnovitelných zdrojů, a to především v těch odvětvích a evropských regionech, které v přechodu na čistou energii zaostávají,
  • zvýšený důraz na přírodu a biologickou rozmanitost: tradiční složka programu LIFE, nové strategické projekty v oblasti přírody, které mají členským státům pomoci začlenit cíle politik v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti do všech ostatních politik a finančních programů, jako je například zemědělství a rozvoj venkova. Tím se má zajistit větší vzájemná provázanost mezi odvětvími,
  • jednoduchý a flexibilní přístup se zaměřením na vytváření a uplatňování inovativních způsobů řešení problémů v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Další kroky

Prozatímní dohodu musí nyní formálně schválit Evropský parlament a Rada. Rozpočtová hlediska a související horizontální ustanovení budoucího programu LIFE se odvíjejí od celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla v květnu 2018.

-red-