Co přinese spotřebitelům nový zákon o distribuci pojištění?

Dlouho očekávaný zákon o distribuci pojištění, který představuje provedení evropské směrnice o distribuci pojištění do českého řádu, byl 31. července podepsán prezidentem republiky. Podpisem prezidenta došlo k završení legislativního procesu. Zákon nabude (v závislosti na vyhlášení ve sbírce zákonů) s největší pravděpodobností účinnosti 1. prosince.

Zákon zavádí do českého právního řádu, v souladu s celoevropským trendem neustálého zvyšování standardu ochrany spotřebitele, významné povinnosti na straně pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů při sjednávání či nabízení pojistných produktů a rovněž rozšiřuje práva klienta.

“Pojišťovny a zejména distributoři by mohli také profitovat z větší kultivace odvětví distribuce pojistných produktů a s tím souvisejícím zvýšením kredibility tohoto sektoru,” říká Monika Pisáková, ředitelka oddělení compliance Chytryhonza.cz.

Co nový zákon přinese?

Zákon klade důraz na větší míru informovanosti spotřebitele při sjednávání pojištění. Klient obdrží rozsáhlý soubor informací jak o pojistném produktu, tak o pojistiteli, případně o pojistném zprostředkovateli.

  • V rámci sjednávání určitých typů pojištění bude existovat povinnost provést pro klienta analýzu, tak aby měl k dispozici odborné a objektivní informace o vhodnosti konkrétního pojistného produktu.
  • Zákon se snaží omezit možnost nabízení nevhodných produktů klientovi tím, že stanoví povinnost zachytit průběh jednání o pojištění či jeho podstatné změně. Tímto omezí možnou preferenci konkrétního pojistného produktu poradcem a zároveň důkazně posílí klientovo postavení.
  • Zákon jasně vymezuje odpovědnost pojišťovacího zprostředkovatele za své poradce. Způsobí-li poradce klientovi svým jednáním škodu, odpovídá mu za ni vždy pojišťovací zprostředkovatel.
  • Spotřebitelé mohou profitovat z vyšších nároků na profesionalitu, důvěryhodnost a odbornost osob setkávajících se s klienty při distribuci pojistných produktů, včetně jejich následného profesního vzdělávání. Nový zákon také u poradců předpokládá dosažení alespoň středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou.
  • Došlo k výrazné redukci často matoucích kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, a to z pěti na dvě. Klientovi bude zřejmější s kým jedná, a zda zprostředkovatel provádí zprostředkování pro něho či pro pojišťovnu.

Zkoušky odborné způsobilosti

  • Zkoušky odborné způsobilosti, které již byly zavedeny na poli penzijních produktů, úvěrů a investic, se nyní stávají podmínkou výkonu činnosti i při prodeji pojistných produktů.
  • Oproti současným zkouškám budou pojišťovací zprostředkovatelé muset mít podrobnější znalosti o prodávaném produktu, aby s klientem mohli jednat s odbornou péči.
  • Odborné zkoušky se nově budou skládat z teoretické i praktické části, budou obsahovat pět okruhů odbornosti a budou probíhat před zkušební komisí.
  • V rámci praktické části odborné zkoušky se na případových studiích bude hodnotit i schopnost zprostředkovatele řádně vysvětlit zájemci o pojištění nabízený produkt a jeho vlastnosti.
  • Současně nový zákon sjednotí podmínky odborného výkonu činnosti s dalšími sektory finančního trhu.

V neposlední řadě se rovněž předpokládá omezení počtu registrovaných zprostředkovatelů, kterých dnes ČNB eviduje téměř 170 000, přičemž značná část z nich není aktivních. Nově bude nutné prodlužovat platnost oprávnění po zaplacení správního poplatku ve výši 1 000 Kč každých 12 měsíců, čímž dojde k výrazné eliminaci neaktivních zprostředkovatelů.

-red-