Pokuta pro společnost Ostravské komunikace je pravomocná

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad akciové společnosti Ostravské komunikace a svým druhostupňovým rozhodnutím tak potvrdil pokutu ve výši 80 000 korun, uloženou jmenované společnosti v prvním stupni za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Podaný rozklad k rukám předsedy ÚOHS byl navíc podán opožděně.

Zadavatel se ve veřejné zakázce „Souvislá údržba místní komunikace ul. Horní 2. etapa“ dopustil správního deliktu tím, že nedoručil antimonopolnímu úřadu dokumentaci ke zmíněné zakázce. Nesplnil tak povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona. Měl tak učinit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu na zahájení správního řízení, tedy do 10. dubna 2017.

„Úřad tedy s ohledem na výše uvedené přihlédl jako k přitěžující okolnosti ke skutečnosti, že zadavatel svou povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 nesplnil ani dodatečně, což mělo za následek zmaření přezkumu zákonnosti postupu zadavatele ze strany Úřadu. Zároveň však Úřad nepřehlédl, že zadavatel dodatečně zaslal prosté kopie dokumentace o zadávacím řízení, přičemž tak nelze konstatovat, že by jeho jednání dosáhlo nejvyšší možné úrovně závažnosti, jelikož té by dosáhlo v případě, že by ani na dodatečnou výzvu Úřadu zadavatel nereagoval. Nicméně s ohledem na absenci originálů dokumentace (a s tím související nejistotu ohledně úplnosti a autenticity kopií zaslaných zadavatelem) byl meritorní přezkum i tak zmařen (k tomu srov. zejm. body 55 a 56 odůvodnění tohoto rozhodnutí),“ píše v rozhodnutí ÚOHS.

V druhostupňovém rozhodnutí, podepsaném předsedou úřadu Petrem Rafajem, se uvádí, že společnost Ostravské komunikace podala rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí opožděně. Podle průvodky elektronického podání bylo napadené rozhodnutí zadavateli ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prokazatelně doručeno dne 10. srpna 2017, konkrétně v 15:36 hodin, kdy se do datové schránky přihlásila oprávněná osoba. Podle § 40 odst. 1 bodu a) správního řádu se nezapočítává do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Zákonná patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu tedy zadavateli skončila uplynutím dne 25. srpna 2017. Proti napadenému rozhodnutí podal zadavatel dne 28. srpna 2017 rozklad, který byl Úřadu dodán do datové schránky rovněž dne 28. srpna 2017, což dokládá průvodka elektronického podání.

„V této souvislosti uvádím, že skutečností rozhodnou pro zachování lhůty pro podání rozkladu je v případě podání učiněného zadavatelem prostřednictvím datové schránky nutno rozumět okamžik dodání rozkladu do datové schránky Úřadu (tj. okamžik, od kterého je datová zpráva dostupná v datové schránce příjemce zprávy). Jelikož poslední den lhůty pro podání rozkladu proti napadenému rozhodnutí byl den 25. 8. 2017 a rozklad zadavatele byl dodán do datové schránky Úřadu až dne 28. 8. 2017, konstatuji, že lhůta pro podání rozkladu podle § 83 odst. 1 správního řádu zachována nebyla. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsem rozklad zadavatele posoudil jako opožděný,“ uvedl předseda ÚOHS v rozhodnutí o rozkladu.

Kromě pokuty ve výši 80 000 korun je zadavatel povinen uhradit náklady řízení, které v tomto případě činí 1000 korun. Proti druhostupňovému rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se již nelze dále odvolat a rozhodnutí tak nabylo právní moci.

 

Kristián Chalupa

 

 

.