Nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty

Titulní strana publikace Svazu měst a obcí, která je zdarma ke stažení na webu organizace. repro: ED

Komunitární programy, programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z těchto a dalších zdrojů mohou česká města a obce čerpat dotace na svůj rozvoj. Někdy je však pro ně problematické se v takovém množství různých dotačních titulů zorientovat. Svaz měst a obcí ČR proto společně s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal publikaci „Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro města a obce“, která by měla samosprávám usnadnit vyhledání a výběr vhodných dotačních programů.

Brožura obsahuje dotační tituly, u nichž může být sama obec příjemcem dotace, u nichž se obec může zapojit jako partner jiného subjektu,
a také ty, které mohou být zajímavé pro příspěvkové organizace. Společným znakem většiny těchto programů je jejich mezinárodní rozměr. To znamená, že podporují projekty, kde dochází ke spolupráci partnerů z různých členských i nečlenských zemí EU.

Na základě Analýzy potřeb měst a obcí, kterou nechal vloni zpracovat Svaz měst a obcí, jsme zjistili, že české samosprávy trápí zejména dopravní přetíženost, parkování a stav komunikací. Obávají se také důsledků stárnutí populace,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Tyto problémy mohou obce a města řešit i díky mezinárodní spolupráci. Svaz ji podporuje nejen zapojováním tuzemských samospráv do mezinárodních projektů, hájením jejich zájmů v Evropské unii i jinde ve světě, působením v zahraničních asociacích, organizováním osvětových akcí a poskytováním poradenství, ale také prostřednictvím této publikace.“

Každý program má zpracovanou tzv. kartu dotačního titulu, která obsahuje podrobnější údaje
o programu, jako jsou odkazy na odpovědný/řídící orgán, národní kontaktní místo, alokace programů, odkazy na webové stránky a kontakty, kde lze nalézt další podrobnosti. Dále tam jsou informace
o cílech programů, typech podporovaných aktivit, oprávněných žadatelích, požadavcích na partnerství, procesním postupu podání žádostí apod. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů.

Některé karty zahrnují také poznámky nebo tipy, které se budoucím žadatelům budou hodit před podáním žádosti o dotaci. Vycházejí z praxe českých samospráv, které už mají s čerpáním dotací na mezinárodní projekty zkušenost,“ vysvětluje místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek a doplňuje: „Díky konkrétním příkladům realizovaných projektů můžeme čtenářům brožury nabídnout nejen inspiraci, ale hlavně lepší představu o využitelnosti jednotlivých programů. A proto doufáme, že se česká města a obce zapojí do projektů financovaných z těchto programů v mnohem větší míře, než tomu bylo dosud.

Publikace má 99 stran a je k dispozici zdarma v elektronické podobě na www.smocr.cz

-red-