NKÚ kritizuje příhraniční spolupráci financovanou z EU. Svaz měst a obcí nesouhlasí

Nejvyšší kontrolní úřad se letos zaměřil na poskytování a čerpání peněz určených na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství v letech 2010 až 2016. Na tyto projekty šlo přes 600 milionů korun, kontroloři kritizují jejich využití a upozorňují na duplicitu ve vypracovaných projektech. Svat měst a obcí kritiku odmítá a tvrdí, že projekty jsou přínosem.

Posílení spolupráce například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí  měly přinést programy na podporu vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo vnitra (MV) řídily rozdělování dotací, a u Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv pak zkontroloval postup a dodržování podmínek spojených se získáním podpory.

Na posílení meziobecní spolupráce MPSV a MV rozdělily Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv v rámci dvou podobně zaměřených projektů 619 milionů korun převážně z evropských peněz, a to z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Většina z této částky šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů, konkrétně se jednalo o 586 milionů korun. Z rozdělených peněz vzniklo velké množství strategických a metodických dokumentů určených pro potřeby obcí a místních akčních skupin – například 258 strategií, 176 akčních plánů a další dokumenty.

Podle mluvčího NKÚ Václava Kešnara nalezli kontroloři nedostatky už na úrovni schvalování těchto dvou projektů. Svaz měst a obcí předložil projekt meziobecní spolupráce a jeho potřebu zdůvodnil jen tím, že myšlenka spolupráce mezi obcemi je podporována z řad členských obcí. Konkrétní zájem o projekt ze strany obcí ale svaz nedoložil. Projekt přesto MPSV schválilo k podpoře ve výši 594 milionů korun. Jedním z hlavních důvodů pro jeho schválení bylo zlepšení čerpání evropských peněz v době končícího programového období 2007 až 2013. U druhého projektu předložilo Sdružení místních samospráv analýzu potřebnosti, která však nebyla dostatečně objektivní – vycházela například z odpovědí malého počtu obcí a obce v jejím rámci nemohly navrhnout vlastní témata a potřeby. Přesto MV tento projekt schválilo k podpoře, šlo na něj 25 milionů korun.

Oba projekty také byly podobně zaměřené a jak Svaz měst a obcí, tak i Sdružení místních samospráv vytvářely v řadě případů strategie a metodiky pro stejné území. Na projektech v některých případech pracovali stejní lidé, což se promítlo do výsledné podoby některých dokumentů. U vybraného vzorku 20 strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné prvky.

Mluvčí Svazu měst a obcí Štěpánka Filipová říká, že Svaz s kritikou NKÚ nesouhlasí. Podle ní interpretace výsledků kontroly záleží na úhlu pohledu. „Vzájemné doplňování projektů Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR je logické, územní partneři spolupracují. Což je žádoucí a ve výsledku vede k rozvoji území. Projekt na podporu meziobecní spolupráce tak byl realizován podle požadavků v zájmu rozvoje veřejné správy z podkladů Ministerstva vnitra. V ČR je přitom omezený počet odborníků na veřejnou správu, nedá se tedy vyloučit, že se experti podílejí na více projektech, které se dané oblasti týkají,“ vysvětluje Štěpánka Filipová.

Kontroloři se také zaměřili na konkrétní výstupy, které z peněz vznikly – především na strategie, metodiky a další dokumenty. U těch se ukázalo, že byly většinou jen analýzou či shrnutím stávajícího stavu, nový či inovativní přístup k již existující spolupráci obcí z nich neplynul. O možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí žádným způsobem nevypovídají. Podle NKÚ je problematické také to, jak budou obce tyto vzniklé dokumenty využívat. V dotazníkovém šetření na vybraném vzorku obcí téměř polovina respondentů odpověděla, že dokumenty nepovažuje za přínosné nebo je nezná a nevyužívá.

Svaz měst a obcí se na tuto interpretaci dívá jinak: „Fakt, že i z dotazníků NKÚ vyplývá, že po ukončení projektu nadpoloviční část obcí využívá projektové výstupy, lze považovat za úspěch. Například ve Francii, která je na tom se strukturou obcí podobně jako Česká republiky, řeší meziobecní spolupráci více než 100 let. Projekt Svazu měst a obcí na podporu meziobecní spolupráce byl v ČR vůbec první svého druhu a začal až v roce 2013,“ dodává Filipová za SMO ČR. A podotýká, že v minulosti projekt na podporu meziobecní spolupráce dvakrát kontrolovalo Ministerstvo financí. „Kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jako poskytovatele dotace pak byla průběžná, MPSV přitom spolupracovalo i s externí auditní firmou. Kontrolu provedl i Evropský účetní dvůr. Vše se závěrem: bez závad,“ dodala Filipová.

Jiří Reichl