Nejdůležitější jsou alternativní zdroje energie – MPO dává k diskuzi Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dává k diskuzi Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Snižováním emisí uhlíku mají napomoci především alternativní zdroje energií, jak ve výrobě elektřiny, tak v dopravě. ČEPS bude muset investovat do přenosových soustav, aby ČR splnila cíle EU v rámci vnitřního trhu s energií.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje k diskuzi Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, jehož finální verzi musí předložit Evropské komisi nejpozději do konce roku 2019. „Dokument byl zpracován na základě požadavku Nařízení evropského parlamentu a rady o správě energetické unie, jehož návrh byl představen v rámci legislativního balíčku s názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“, který byl zveřejněn ze strany Evropské komise dne 30. listopadu 2016,“ říká k návrhu vnitrostátního plánu MPO.

Evropská komise si od Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu slibuje:

  • přípravu a implementaci politiky a opatření pro splnění cílů a cílů Energetické unie a dlouhodobých závazků spojených se snižováním emisí skleníkových plynů, zejména s ohledem na cíle Evropské unie v oblasti energie a klimatu do roku 2030
    stimulace spolupráce mezi jednotlivými členskými státy
  • vyšší regulační a investiční jistota vyplývající z pokrytí všech pěti základních dimenzí Energetické unie podpořená plánovacími dokumenty a robustním a komplexním analytickým rámcem
  • strukturovaný, transparentní a iterační proces mezi Komisí a členskými státy
    posílení spolupráce mezi tvůrci politiky v oblasti energetiky a klimatu

Snižování emisí uhlíku

Česká republika stejně jako ostatní členské země EU, se zavázala, že do konce roku 2030 sníží objem emise skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990. V rámci tohoto cíle MPO počítá v oblasti dopravy s postupným nahrazováním paliv na bázi ropy alternativními zdroji energie. Vozidla do 12 tun využívající hybridní pohony, elektromotory, CNG, LPG a bioethanol E85 jsou v současnosti podporovány osvobozením od silniční daně a zemní plyn je navíc podporován sníženou spotřební daní. Sama veřejná správa bude muset mít ve svém vozovém parku nejpozději do roku 2030 50 % vozidel s alternativním pohonem.

Ministerstvo také počítá s podporovou obnovitelných zdrojů, kdy by měly být vypisovány podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů po celou délku životnosti tedy 25 až 30 let. Stejně tak bude podporována i výroba tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Více jsme o tomto tématu psali v textu: Novela o podporovaných zdrojích energie přináší systém aukcí, kde se dozvíte více o nových podporách a problémech, které jsou na obzoru v oblasti splnění cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů.

Energetická bezpečnost a vnitřní trh s energií

V oblasti bezpečnosti počítá MPO především s rozvojem energetické soustavy, opatření v oblasti zajištění přiměřenosti výrobních kapacit, rozvojem integrovaného trhu s elektřinou nebo ochranou kritické infrastruktury.

Propojitelnost přenosové soustavy České republiky odpovídá udržení importní respektive exportní kapacity přenosové soustavy v poměru k maximálnímu zatížení na úrovni alespoň 30 %, respektive 35 %,“ je jeden z cílů vnitřního trhu s energií, kterého bude muset ČR v rámci kritérií EU dosáhnout do roku 2030. V rámci tohoto cíle například společnost ČEPS nahrazuje soustavy 220 kV za 440 kV.

K obsahu návrhu se nyní může vyjádřit veřejnost do konce tohoto týdne (11. ledna 2019). Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva spolu s celým návrhem.

Michal Ožuch