Ministerstva za záštity neplatí, Jurečkových 9 milionů vzbuzuje otázky

Více než 9 milionů korun, které k uděleným záštitám rozdal ministr zemědělství Marian Jurečka, vzbuzuje pochybnosti. Peníze za záštity poslalo již pouze ministerstvo průmyslu a obchodu, rozdalo však „jen“ 322 tisíc. Ostatní ministerstva za záštity neplatí vůbec nic.

Ministr zemědělství Marian Jurečka je opravdu „ministrem záštit“, jak jsme ho nadneseně označili v pondělním textu Ministr záštit Jurečka – od začátku roku rozdal 9 a čtvrt milionu korun. Zarážející částka 9 milionů za záštity, které Jurečka rozdal, vzbuzuje pochybnosti. Proč ministr zemědělství potřebuje tolik peněz na něco, za co se běžně neplatí nelze uspokojivě vysvětlit. Zeptali jsme se proto na tiskových odborech jednotlivých ministerstev, zda jejich ministryně či ministr poskytuje záštity a případně, zda jsou tyto spojeny s finanční podporou.

Ze zaslaných odpovědí vyplynulo, že 301 záštit je opravdu rekordních – druhé nejvyšší pořadí co do počtu je ministerstvo kultury, které udělilo 202 záštit, následuje školství se 118, MPO se 109 a místní rozvoj se 100 záštitami. Zatímco v počtu záštit tedy Jurečkovo Ministerstvo zemědělství ČR vede „jen“ o třetinu, v množství udělených peněz téměř 30ti násobně.

Jediný úřad (kromě ministerstva zemědělství) uvedl, že k záštitám může být udělena finanční podpora. „Pan ministr uděluje záštity Ministerstva průmyslu a obchodu. Letos bylo na MPO doručeno 125 žádostí o udělení záštity, 16 bylo odmítnuto a 109 bylo vyhověno. S udělením záštity může být spojeno s finančním plněním. Za rok 2017 se jedná o částku 322.600,- korun,“ uvedl Kryštof Čeřovský z tiskového oddělení MPO s tím, že přehled všech udělených záštit je uveden na tomto linku .

 

Jak jsou tedy na tom jednotlivá ministerstva? Odpovídají buď tiskoví mluvčí, nebo členové jejich týmů.

Ministerstvo financí – Filip Běhal:

1) uděluje ministryně / ministr záštity? Pokud ano, kolik jich udělil/a od začátku roku?
Ano, od začátku roku jich bylo uděleno 29.

2) je, nebo může být s udělením záštity spojené finanční plnění ze strany úřadu?
pakliže ano, prosím o souhrnnou sumu takto vynaloženou od začátku roku.
S udělováním záštit nebývá spojeno finanční plnění.

3) je někde na webových stránkách ministerstva souhrnný seznam udělených záštit? Případně prosím o link
Není.

4) rozhoduje o udělení záštity výhradně ministr? Případně kdo další.
Ministr financí si obvykle nechá k žádosti o udělení záštity vypracovat stanovisko příslušného odboru, který má danou oblast v gesci (daně, mezinárodní vztahy, rozpočtová problematika

apod.), zda udělení záštity doporučuje či ne a z jakých důvodů. Konečné rozhodnutí o udělení záštity je poté na ministru financí.

Ministerstvo zahraničních věcí – Irena Valentová:

1) Ano pan ministr  záštity uděluje. V roce 2017 až doposud udělil celkem 28 záštit.
2) Udělená záštita je čestného charakteru a není spojena s poskytnutím finanční, logistické či organizační pomoci ze strany MZV.
3) Na webových stránkách MZV není souhrnný seznam udělených záštit.

4) O udělení záštity rozhoduje na návrh příslušných odborů pan ministr osobně, neboť se jedná o  záštitu ministra.

Ministerstvo spravedlnosti – Jakub Říman:

O udělení záštity nad konkrétní akcí rozhoduje výhradně pan ministr. Hlavním kritériem výběru je vždy tematická spjatost s oblastí justice a problematiky, které se věnuje. Tyto záštity nejsou nikdy spjaty s finanční podporou dané akce. Seznam jedenácti záštit, které pan ministr udělil od počátku letošního roku:

 

MPSV – Petr Sulek:

1) uděluje ministryně / ministr záštity? Pokud ano, kolik jich udělil/a od začátku roku?
Ano, ministryně Michaela Marksová uděluje záštity Ministerstva práce. Od začátku letošního roku se jedná o přibližně 70 udělených záštit.

2) je, nebo může být s udělením záštity spojené finanční plnění ze strany úřadu?
pakliže ano, prosím o souhrnnou sumu takto vynaloženou od začátku roku
Udělování záštit Ministerstva práce je bez finančního plnění.

3) je někde na webových stránkách ministerstva souhrnný seznam udělených záštit? Případně prosím o link

Seznam udělených záštit na webu zveřejněn nemáme. Obecnou informaci o udělování záštit Ministerstva práce máme na tomto linku: http://www.mpsv.cz/cs/21672

4) rozhoduje o udělení záštity výhradně ministr? Případně kdo další.
O udělení záštity Ministerstva práce rozhoduje ministryně na základě doporučení odborných útvarů resortu.

Ministerstvo životního prostředí  – Jarmila Krebsová

1) uděluje ministryně / ministr záštity? Pokud ano, kolik jich udělil/a od začátku roku? 
Ano, ministr uděluje záštity jménem celého resortu, od začátku roku to bylo 97 záštit s tím, že část letos udělených záštit je již udělena i na akce konané v příštím roce.
2) je, nebo může být s udělením záštity spojené finanční plnění ze strany úřadu? Pakliže ano, prosím o souhrnnou sumu takto vynaloženou od začátku roku
S udělenými záštitami nebylo (a není) spojeno finanční plnění.
3) je někde na webových stránkách ministerstva souhrnný seznam udělených záštit? Případně prosím o link
Souhrnný seznam udělených záštit na svých webových stránkách nevedeme.
4) rozhoduje o udělení záštity výhradně ministr? Případně kdo další.
Při rozhodování o udělení záštity existuje na MŽP několik stupňů, akci posoudí nejdříve odborná sekce z hlediska obsahu a souladu s prioritami a kompetencemi MŽP, poté ji posuzuje vedoucí tiskového oddělení z různých hledisek PR a propagace a konečné slovo má náměstek pro politiku ŽP. Záštita je až poté předložena ministrovi k podpisu/zamítnutí.

 

Ministerstvo zdravotnictví – Štěpánka Čechová:

|1) uděluje ministr záštity? Pokud ano, kolik jich udělil od začátku roku?
„Za rok 2017 požádalo o záštitu celkem 75 osob a institucí, z toho v 59 případech byla záštita ministrem udělena a v 16 případech ne.“

2) je, nebo může být s udělením záštity spojené finanční plnění ze strany úřadu?
pakliže ano, prosím o souhrnnou sumu takto vynaloženou od začátku roku.
Finanční podpora nebyla poskytnuta ani jednou

3) je někde na webových stránkách ministerstva souhrnný seznam udělených záštit? Případně prosím o link
„Seznam udělených záštit na webu MZ není.“

4) rozhoduje o udělení záštity výhradně ministr? Případně kdo další.
„O udělení záštit rozhoduje ministr zdravotnictví na základě informace zpracované příslušným odborem.“

Ministerstvo kultury – Simona Cigánková:

K dnešnímu dni evidujeme udělení 202 záštit pana ministra za tento rok; záštity ministerstva dle jednotlivých sekcí a odborů naleznete ve výroční zprávě tak, jak jsem uvedla výše. Obecně se dá říci, že resort kultury udělí ročně stovky záštit,

Na resortu kultury není udělení záštity spojeno s finančním plněním.

Proces probíhá tak, že žadatel napíše žádost v požadované podobě plus doplní všechny náležitosti – zde odkaz, jak má žádost vypadat –https://www.mkcr.cz/zadost-o-zastitu-93.html. Poté ji zašle na podatelnu Ministerstva kultury, a to v písemné, nebo elektronické podobě. Podatelna přidělí žádosti spisové číslo a dále ji distribuuje dle zaměření avizované akce na příslušnou sekci, odbor, samostatné oddělení, kam žádost spadá. Příslušný pracovník tuto žádost posoudí a buď doporučí její udělení, nebo nikoliv – toto resumé zdůvodní ve spisu.

Záštity poskytuje jak Ministerstvo kultury, tak ministr kultury – pokud je žádána záštita pana ministra, opět ji posoudí příslušný odborný pracovník a podle jeho doporučení pan ministr záštitu udělí či nikoliv.

MMR – Veronika Vároši:

Uděluje ministryně / ministr záštity? Pokud ano, kolik jich udělil/a od začátku roku?
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová uděluje záštity k akcím pouze jako morální podporu a vyjádření souhlasu s myšlenkou a obsahem akce. Od začátku roku bylo uděleno zhruba 100 záštit.

Je, nebo může být s udělením záštity spojené finanční plnění ze strany úřadu? pakliže ano, prosím o souhrnnou sumu takto vynaloženou od začátku roku
Záštity ministryně Karly Šlechtové nejsou spojeny s žádným finančním plněním, ani materiálními závazky.

Je někde na webových stránkách ministerstva souhrnný seznam udělených záštit? Případně prosím o link
Záštity jsou evidovány interně zaměstnanci ministerstva.

Rozhoduje o udělení záštity výhradně ministr? Případně kdo další.
Záštity ministryně Karly Šlechtové se udělují akcím, které souvisí s agendou ministerstva. Před rozhodnutím o udělení záštity paní ministryní se k akcím vyjadřují věcně příslušné odbory v rámci MMR.

MŠMT – tiskové oddělení

1) Uděluje ministryně / ministr záštity? Pokud ano, kolik jich udělil/a od začátku roku?
MŠMT administruje dva typy záštit, a to záštitu MŠMT a osobní záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Záštita je čestná pocta a je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity.

Záštita se uděluje prostřednictvím diplomu s podpisem ministra nebo jeho náměstka. O udělení záštity rozhoduje vedení ministerstva na základě odborného stanoviska věcně příslušného útvaru MŠMT.

Záštity jsou udělovány zpravidla aktivitám, které splňují následující podmínky:

  • obsahově korespondují s agendou MŠMT
    •jsou konkrétně a časově ohraničené,
    •mají celostátní či mezinárodní charakter,
    •jsou organizovány veřejně prospěšnými spolky a vzdělávacími institucemi.

Zpravidla nejsou udělovány záštity nad institucemi, akreditovanými vzdělávacími programy, knižní, divadelní a filmovou produkcí.

Seznam záštit udělených v roce 2017 najdete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zastity-udelene-v-roce-2017

2) Je, nebo může být s udělením záštity spojené finanční plnění ze strany úřadu? Pakliže ano, prosím o souhrnnou sumu takto vynaloženou od začátku roku
MŠMT je oprávněno poskytovat finanční podporu především v rámci řádně vyhlášených rozvojových nebo dotačních programů.Poskytnout dotaci mimo vyhlášený program je možné pouze na výjimku ministra v případech hodných zvláštního zřetele, a to školám, školským  zařízením nebo nestátním neziskovým organizacím působících v některé z oblastí, které podle § 7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstvech a jiných ústředních orgánů státní správy ČR spadají do působnosti MŠMT.
Jde tedy o samostatný proces, který není spojen s poskytnutím záštity.

3) Je někde na webových stránkách ministerstva souhrnný seznam udělených záštit? Případně prosím o link
Ano, zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zastity-udelene-v-roce-2017

Zde jsou pak zveřejněna pravidla pro udělení záštity: http://www.msmt.cz/ministerstvo/pravidla-pro-udeleni-zastity?highlightWords=z%C3%A1%C5%A1tit

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Kryštof Čeřovský:

  • uděluje ministryně / ministr záštity? Pokud ano, kolik jich udělil/a od začátku roku?

Ano, pan ministr uděluje záštity Ministerstva průmyslu a obchodu:

CELKEM OBDRŽENÝCH ŽÁDOSTÍ v roce  2017 125
ZÁŠTITA MPO UDĚLENA 109
ZÁŠTITA ZAMÍTNUTA 16

 

2) Je, nebo může být s udělením záštity spojené finanční plnění ze strany úřadu? Pakliže ano, prosím o souhrnnou sumu takto vynaloženou od začátku roku.
Ano s plněním záštity může být spojeno finanční plnění, za rok 2017 se jedná o částku 322.600,- Kč.

 4) rozhoduje o udělení záštity výhradně ministr? Případně kdo další.
O udělení záštit rozhoduje pan ministr, který si může vyžádat doporučení náměstka odborné sekce.

 

Jiří Reichl

O ministrování Mariana Jurečky jsme také psali:

Ministr záštit Jurečka – při rozdávání záštit a peněz nezapomněl na svůj volební kraj

Ministr záštit Jurečka – od začátku roku rozdal 9 a čtvrt milionu korun

Budoucnost zemědělců v EU: Jurečka poslal mezi ministry zástupce svého náměstka

Jurečka dle všeho ignoruje úkoly vlastní vlády

Zemědělství: učebny v zátopové oblasti za 13 milionů21

Zemědělství postaví učebny v zátopové oblasti u Florence. Za více než 12 milionů

Ministerstvo zemědělství utratí další miliony za stavbu v zátopové oblasti

Zemědělství: vybavení služebního bytu za 830 tisíc

Jurečka chce českým potravinám poskytnout zakázanou podporu

Biopaliva: Babiš je ve střetu zájmů. A co Jurečka?

Čeští ministři dál vynechávají ministerské schůze EU. Teď Zaorálek a Stropnický

Zemědělské dotace, cena elektřiny, měnová unie atd.: O čem budou jednat ministři EU v…

Novinky z evropského zemědělství: dotace, dvojí kvalita jídla a značka BIO