Město Trutnov neuspělo u NSS, mělo vyloučit uchazeče se zjevnou početní chybou

Město Trutnov podalo kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který potvrdil rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) při spáchání správního deliktu spočívajícího v nevyloučení uchazeče „Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiéru“.

Zadavatel stanovil položkový rozpočet a při posuzování nabídek hodnotící komise zjistila chybu při výpočtu nabídkové ceny a požádala tedy o její vysvětlení. Uchazeč uvedl, že omylem nacenil 90 kusů místo požadovaných 9. V rámci tohoto vysvětlení pak rovněž po přepočtu snížil celkovou nabídkovou cenu. Hodnotící komise toto vysvětlení přijala, hodnotila nabídku s upravenou – nižší – cenou a zadavatel nakonec tuto nabídku vybral jako nejvhodnější. Jak ÚOHS tak krajský soud však považovaly uvedené vysvětlení za změnu nabídky a stanovily, resp. potvrdily postup zadavatele jako správní delikt ohodnocený pokutou 50 tis. Kč.

Zadavatel ve své kasační stížnosti uváděl, že se v uvedeném případě jednalo o zjevnou početní chybu, která má pouze formální vliv na nabídkovou cenu. Navíc se ve svém rozhodování vedle principu transparentnosti řídil i požadavkem maximální hospodárnosti. Ve své argumentaci rovněž odkázal na dva judikáty, které měly potvrzovat jeho správný postup.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Nejvyšší správní soud shrnul své rozhodnutí, že v případě uvedeného zadávacího řízení měla být nabídka „Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč měl být vyloučen.

Jiří Reichl