Liberecký kraj se nevzdává snu o své autobusové dopravě. Dostal akcie tamní ČSAD

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Foto: By Erik-Holm Langhof [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Ve složité kauze okolo zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji se objevily další zajímavé informace. Už v době, kdy si minulý týden policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu přišli do sídla kraje pro některé dokumenty související s touto tématikou, vlastnil kraj 200 akcií ČSAD Liberec. Bezúplatný převod schválila rada kraje den po obdržení nabídky. Zastupitelstvo by o něm mělo rozhodovat až na konci dubna, hejtman Martin Půta však smlouvu již podepsal.

27. března se mimořádně sešla rada Libereckého kraje. Chyběli tři radní, konkrétně Přemysl Sobotka (ODS), Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj) a Radka Loučková Kotasová (ANO). Na programu byl jediný bod – „Darovací smlouva č. OLP/2062/2018“. Radní schválili nabídku firmy Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) hejtmanovi Martinu Půtovi (Starostové pro Liberecký kraj) na bezúplatný převod 200 akcií společnosti ČSAD Liberec v hodnotě 20.000 korun na kraj. Zároveň pověřili Hejtmana Půtu, aby předložil tento návrh darování akcií zastupitelstvu. To by se mělo sejít 24. dubna.

Není bez zajímavosti, že nabídku na bezúplatný převod 200 kusů akcií v celkové hodnotě asi 20.000 korun dostal hejtman Půta 26. března, ve stejný den dostal také právní rozbor celé situace od renomované právní kanceláře Havel&Partners. O den později se sešla rada, aby nabídku projednala a ještě ten den, tedy 27. března, podepsal hejtman Půta darovací smlouvu.

Přitom ve zmiňované analýze právníků z kanceláře Havel&Partners je výslovné upozornění, že vstup kraje do již existující firmy musí schválit zastupitelstvo. „V souvislosti s majetkovým vstupem Kraje do obchodní společnosti můžou pro Kraj vyplývat povinnosti stanovené jinými právními předpisy, zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. S ohledem na vymezení předmětu tohoto posouzení a nezbytnost urgentního zpracování výstupu neposuzujeme, zda byly ze strany Kraje tyto povinnosti splněny. Pro úplnost však odkazujeme zejména na povinnost stanovenou v ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona o krajích, které svěřuje pravomoc rozhodovat o účasti Kraje v již založených právnických osobách zastupitelstvu Kraje,“ píší právníci. To se evidentně nestalo a i přesto hejtman Martin Půta darovací smlouvu podepsal.

ÚOHS doporučil Libereckému kraji předložit záměr vstupu do čsad liberec k posouzení Evropské komisi.

Navíc podle stanov ČSAD Liberec může akcionář převést akcie na novou osobu pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Ta se také nesešla. Právníci z Havel&Partners však míní, že to není zásadní překážkou, jelikož valná hromada dala na konci listopadu 2017 souhlas s převodem většího množství akcií (76.380 ks) na Liberecký kraj. „… lze představit i výklad, že valná hromada společnosti ČSAD Liberec již dala souhlas s převodem mnohem většího počtu akcií společnosti ČSAD Liberec na Kraj a projevila tak svou jasnou vůli, že majoritním akcionářem se může stát Kraj. Z tohoto by bylo možné dovozovat pomocí argumentace od většího k menšímu (a maiori ad minus), že uvažovaný převod akcií společnosti na Kraj by mohl být v podstatě podřazen pod již existující rozhodnutí valné hromady, a to z toho důvodu, že nyní převáděný počet akcií je nižší než původně uvažovaný a schválený počet akcií valnou hromadou,“ uvádí právníci.

Liberecký kraj se tímto „obchodem“ stal akcionářem autobusové společnosti. Je otázkou, proč byla celá transakce udělána ve dvou dnech a proč si ji nenechal hejtman Půta schválit zastupitelstvem kraje. Evidentně se vedení kraje snaží jakkoliv vyřešit situaci ohledně zajištění autobusové dopravy v kraji, když jim jejich původní záměr koupit akcie ČSAD Liberec zamítl Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Předseda ÚOHS Petr Rafaj na konci loňského roku zrušil rozhodnutí svých podřízených, kteří povolili vedení Libereckého kraje nakoupit akcie autobusového dopravce a vytvořit tak „krajskou autobusovou dopravu“. Tento záměr vedení kraje oznámilo loni v létě. Hodlal jej realizovat buď koupí akcií, nabytím pohledávek nebo koupí závodu či jeho části. Oslovil tři obchodní společnosti, a to konkrétně společnost ČSAD Liberec, ČSAD Česká Lípa a BusLine. Byl přitom připraven jednat o svém záměru se kteroukoliv ze jmenovaných společností. Rozhodnutí kraje koupit ČSAD Liberec napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společnost BusLine, která vyhrála soutěž na obslužnost daného území pro rok 2018. Liberecký kraj ale soutěž zrušil. Důvodem mělo být to, že BusLine prý nabídla příliš vysokou cenu za jeden kilometr, aniž by řádně vysvětlila náklady. Firma však tuto argumentaci však odmítla a naopak tvrdila, že neodůvodněný byl záměr kraje koupit ČSAD Liberec.

Liberecký kraj tehdy také se ohradil proti nečinnosti antimonopolního úřadu. Náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitka Volfová řekla, že původně se počítalo s tím, že kraj bude mít většinový podíl v ČSAD do konce roku 2017. „Liknavost antimonopolního úřadu to ale znemožnila,“ uvedla. V reakci na toto tvrzení mluvčí Švanda konstatoval, že ÚOHS postupoval v souladu se správním řádem a předběžné opatření z konce loňského prosince „bylo vydáno z toho důvodu, aby nedošlo ke zmaření účelu správního řízení.“ Přečtěte si celé tehdejší rozhodnutí ÚOHS

Podle zmiňovaných právníků z kanceláře Havel&Partners není přijetí darovaných akcií v rozporu s předběžným opatřením, které vydal ÚOHS. „Úřad vydaným Předběžným opatřením zakázal Kraji „další postup směřující k nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě za účelem získání 100 % podílu v této společnosti a následného zajištění provozování autobusové dopravy na území Kraje na základě vertikální spolupráce ve smyslu oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante…,“ píší právníci. Podle nich ze samotného výroku ÚOHS plyne, že Kraj nesmí činit jakékoli další kroky, které by směřovaly k nabytí výlučného vlastnictví v dopravní společnosti a následně by došlo k zadání plnění v rámci tzv. in-house výjimky. „Úřad tedy Předběžným opatřením v zásadě zakázal nabytí výlučného, 100 % vlastnictví společnosti ČSAD Liberec.

S ohledem na jazykové znění, jakým je výrok koncipován, tak dle našeho názoru Předběžné opatření nebrání nabytí minoritního podílu ve společnosti ČSAD Liberec, neboť nabytí 200 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč bez dalšího nesměřuje k nabytí výlučného, 100% podílu, který byl Úřadem zakázán. Uvažované bezúplatné nabytí vymezených akcií Krajem tak dle našeho názoru není v rozporu s vydaným Předběžným opatřením.“

ÚOHS varuje, že by vstup kraje do ČSAD mohl být vnímán jako nedovolená podpora

Otázkou také je, v jaké ekonomické kondici je ČSAD Liberec, do nějž se vedení kraje snaží vstoupit. Podle vedoucí oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Libuše Bílé nelze přehlédnout fakt, že kraj hodlá uskutečnit majetkový vstup do společnosti, která není zcela zdravá. „Podle doložených finančních výsledků se ČSAD Liberec nachází ve stavu, který je možné charakterizovat jako kritický. V předložených podkladech se na několika místech doložených údaji z účetních výkazů objevuje informace o hrozící insolvenci/nuceném ukončení činnosti ČSAD Liberec, pokud nedojde co nejdříve k realizaci akvizice podílu ze strany kraje, doprovázené potřebným doplněním vlastního kapitálu o cca 20 mil. Kč. V právu veřejné podpory se podnik v podobné situaci označuje jako „podnik v obtížích,“ napsala v únoru Bílá v odpovědi zastupiteli kraje Vladimíru Mastníkovi, který podnět na prošetření chystané transakce podal.

Pokud jde o podporu pro podniky v obtížích, ta může být poskytnuta teprve poté, co Evropská komise její poskytnutí schválí. Schválení je možné pouze při splnění podmínek slučitelnosti, které jsou v případě této podpory vymezeny ve sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

„Úřad tedy informoval Liberecký kraj ve výše uvedeném smyslu a doporučil pro případ realizace předmětného záměru předložit jej k posouzení Evropské komisi,“ konstatuje vedoucí oddělení veřejné podpory Libuše Bílá.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se na nejnovější vývoj v této kauze bude dívat právě ÚOHS a jestli se ztotožní se stanoviskem krajem najatých elitních právníků.

O dění pod Ještědem se také zajímá policie. Přesně před týdnem jak v sídle Kraje, tak ČSAD Liberec zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu a odnesli si řadu dokumentů právě k této problematice. „Domníváme se, že prověřování policie potvrdí správnost kroků, které Liberecký kraj v posledních dvou letech učinil. Všechna naše rozhodnutí byla jednoznačně ve prospěch kraje a jeho rozpočtu. Jsou založena na odborných posouzeních,“ prohlásil hejtman Martin Půta. Celé jeho obsáhlé tiskové prohlášení z tohoto týdne si můžete přečíst na stránkách kraje.

Jiří Reichl

O tématu jsme psali:

Libereckému kraji se komplikuje záměr provozovat vlastní autobusovou dopravu, předseda ÚOHS Rafaj vrátil věc… 5.1.2018

Tendr na dopravu na Liberecku se zpozdí. Zasáhl ÚOHS 27.10.2017