Hospodářská komora: ERÚ představilo nefunkční návrh vyhlášky, hrozí zmatky

Vyhláška o vyúčtování, kterou předložil Energetický regulační úřad, se nelíbí Hospodářské komoře, podle které hrozí problémy.

Nová Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, kterou předložil Energetický regulační úřad, má za cíl přinést pro spotřebitele značné změny. Ve vyúčtování by mělo dojít ke zvýšení přidané hodnoty pro zákazníky, především prostřednictvím zvýšení přehlednosti a transparentnosti údajů při poskytování vyučování služeb.

Tímto návrhem bude zasažena nejen elektroenergetika, ale také plynárenství či teplárenství. „Vyúčtování by mělo dle názoru Energetického regulačního úřadu obsahovat takové relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá či potřebuje pro orientaci ve vlastní spotřebě energie, nákladech na ni vynaložených, pro informaci o nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení a pro rozhodnutí o přijetí změn, vše tak, aby využití jím spotřebované energie bylo co nejúčinnější,“ uvádí se v důvodové zprávě k zákonu, s tím, že účelem navrhovaných změn je kromě sjednocení pojmosloví s energetickým zákonem, také upřesnění a doplnění stávajících základních, resp. minimálních, standardů vyúčtování dodávky energie zákazníkovi. „Vyúčtování má být vyhovující především potřebám zákazníků, kteří jej obdrží od povinných subjektů,“ píše se v důvodové zprávě k zákonu.

Zjednodušený palivový mix může vytvářet problémy

Hospodářská komora se však obává nových problémů, které můžou s tímto zákonem vzniknout. „V souvislosti s komplexností celé problematiky a přesahem do jiných právních předpisů doporučujeme ERÚ, aby byla v dané věci zřízena pracovní skupina pro eliminaci všech s návrhem spojených rizik. Navržený text úpravy vyhlášky je bez dalších úprav z pohledu praktického využití zcela nefunkční,“ uvedla v připomínkovém dokumentu.

Hospodářská komora je si vědoma, že stávající způsob stanovení podílů jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv obchodníka není z pohledu setrvání OTE (obchodník se skleníkovými plyny) členy AIB (asociace vydavatelských subjektů) a zachování obchodování se zárukami původu přes registr OTE dostačující. „Na druhou stranu nemůžeme souhlasit se stávajícím návrhem, kdy je ve vyhlášce pouze stroze uvedeno, že podíly jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv obchodníka může přebírat fakturující z informačního systému operátora trhu,“ uvádí HK.

Co se především HK nelíbí? Podle ní návrh vyhlášky se vůbec neřeší stanovení individuálního palivového mixu jednotlivých dodavatelů a tím započtení ceny 1MWh do palivového mixu. Předpokládaný návrh totiž podle HK počítá s tím, že palivový mix bude mít pouze 3 složky – obnovitelné, jaderné a fosilní zdroje, nikoliv stávajících 6 složek uvedených v návrhu vyhlášky. Energetický regulační úřad to však negoval: „Ačkoliv chápeme záměr navrhovatele, v tomto rozsahu by již úprava byla nad rámec zmocnění k této vyhlášce,“ píše se v připomínkovém dokumentu. Při výpočtu by tak mohly nastat zmatky, ERÚ se tedy zavázalo, že poskytne HK modelové výpočty, aby se na to firmy mohly připravit.

HK: Uveďte také výpovědní lhůty, pomůžete tím lidem

Komora také požadovala některé další změny: „Jsme přesvědčeni, že je potřeba v případě smlouvy na dobu neurčitou uvést délku výpovědní lhůty, čímž bude dostatečně zajištěna informovanost zákazníka ohledně možného ukončení smlouvy. Tento údaj je pro zákazníka důležitý, aby věděl, kdy musí konat s ohledem na jím požadovaný termín ukončení smlouvy. Jsme názoru, že tato změna povede ke skutečnému posílení zákaznických práv a možnosti bezpečné změny dodavatele,“ uvedla HK. Tato připomínka však byla také zamítnuta.

Arsen Lazarevič