Jak na evropské fondy po roce 2020? MMR zpracovalo plán

Na zpracování Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v České republice po roce 2020 (NKR) začalo Ministerstvo pro místní rozvoj pracovat na popud vlády v září minulého roku. Hlavním cílem bylo určit hlavní oblasti pro financování po roce 2020 a navrhnout stavbu Evropských strukturálních a investičních fondů.

Deset měsíců od loňského září do letošního června Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovávalo ve spolupráci s dalšími resorty a partnery analytickou část Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020. Výsledkem je 5 prioritních oblastí: Nízkouhlíková ekonomika a odpovědnost k životnímu prostředí, rozvoj založený na výzkumu, inovacích a uplatnění technologií, vzdělaná společnost a lidský kapitál, dostupnost a mobilita a udržitelný rozvoj území. Tyto body  zároveň odpovídají cílům stanovenými EU v oblasti politiky soudržnosti, které budou definovat zaměření investic EU v letech 2021-2027. Česku to má usnadnit  budoucí nastavení a vyjednávání. Každá z těchto priorit je také definována jako strategický cíl a materiál stanovuje i specifické cíle pro každou oblast. Ty přehledně uvádí následující tabulka:

PRIORITY
Nízkouhlíková ekonomika a odpovědné využívání zdrojů Rozvoj založený na inovacích a uplatnění technologií Vzdělaná společnost a lidský kapitál Dostupnost a mobilita Udržitelný rozvoj území
STRATEGICKÉ CÍLE
Zlepšení kvality životního prostředí, zavedení nízkouhlíkové ekonomiky a adaptace na změnu klimatu Výzkumný a inovační systém zvyšující konkurenceschopnost českých podniků v kontextu technologické změny  Konkurenceschopná a soudržná společnost Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava Trvale udržitelný a integrovaný rozvoj městských a venkovských oblastí
SPECIFICKÉ CÍLE
·   Ochrana a péče o přírodu a krajinu

·   Zlepšení kvality ovzduší

·   Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství

·   Sanace míst s ekologickou zátěží a revitalizace brownfieldů

·   Vytvoření zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu

·   Zavedení principů oběhové hospodářství a účinné využívání zdrojů

·   Modernizace a zefektivnění výroby, distribuce a akumulace energie

·   Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor

·   Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií

·   Efektivní a šetrné využívání OZE

·   Zavedení moderních a vysoce účinných způsobů výroby, distribuce a akumulace tepelné energie.

·   Existence zázemí pro excelentní výzkum

·   Podpora inovace prostřednictvím aplikovaného a experimentálního výzkumu

·   Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a podnikatelského sektoru

·   Zlepšení inovační schopnosti MSP

·   Zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v produkčním řetězci

·   Zavedení principů průmyslu 4.0 ve firmách

·   Účinné zabezpečení informačních systémů veřejné správy a adekvátní reakce na rostoucí kybernetické hrozby

·   Elektronizace výkonu veřejné správy a zavedení související infrastruktury

·   Digitalizace územního plánování

·   Rozvoj a využití technologií při ochraně obyvatelstva

·   Zefektivnění a optimalizace veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb a usnadnění občanské participace

·   Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce

·   Modernizace institucí na trhu práce

·   Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života

·   Fungující systém dalšího profesního vzdělávání

·   Podpora a využití pracovní mobility

·   Zlepšení výsledků vzdělávacího systému s ohledem na moderní kompetence, nízká úroveň vybavení novými technologiemi a prostředky pro nové formy vznikajících mimořádných událostí a pro zajištění následné a potřeby trhu práce, mimo jiné s ohledem na digitalizaci průmyslu a společnosti.

·   Zajištění rovného přístupu ke vzdělání

·   Zvýšení kompetencí a kvality pracovníků ve vzdělávání

·   Sociální začleňování

·   Sociální bydlení

·   Klientsky orientované sociální služby

·   Kvalitní a dostupná zdravotní péče

·   Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury

·   Rozvoj a zlepšení integrace dopravy

·   Zavedení moderních technologií pro organizaci dopravy a snížení dopravní zátěže

·   Efektivní využití multimodální nákladní dopravy

·   Zvýšení využití a dostupnosti alternativních paliv v dopravě

·   Využívání vozidel s alternativním pohonem ve veřejné hromadné dopravě

Rozvoj území skrze územní dimenzi jednotlivých tematických oblastí

 

·   Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví

·   Ochrana a péče o přírodu a krajinu

·   Udržitelný cestovní ruch

·   Kvalita veřejných prostranství

 

MMR ve zpracovaném materiálu kritizuje to, že některé oblasti nejsou na období po roce 2020 dobře připravené. „U některých tematických oblastí, které doposud nemají strategické materiály pro následující období, je častým jevem replikace stávajícího programového období, a to jak z věcného, tak často i ze strukturálního hlediska. … Zde je třeba deklarovat jasný posun, někdy i změnu podpory zásadního charakteru vč.  nacházení inovativních řešení na stávající problémy s ohledem na měnící se podmínky i efektivnost vynaložených prostředků.,“ zdůrazňuje zpráva. Obecně také resorty podle MMR podceňují průřezová témata jako Průmysl 4.0 nebo evropskou přidanou hodnotu. A upozorňuje také na roky trvající problém efektivního čerpání i využívaní prostředků ESIF.

Koncepce nezahrnuje některé oblasti financované primárně z jiných zdrojů. Na příklad se jedná o Společnou zemědělskou politiku (SZP), financovanou zejména z přímých plateb, Program rozvoje venkova. Analýza navíc vůbec neřeší některé další oblasti (např. jaderná energie, letecká doprava, reforma důchodů a systému sociálního zabezpečení či také oblasti ze společné zemědělské politiky), nebo je řeší jen dílčím způsobem (např. vodní doprava, zpracování odpadu – energetické využití a skládkování komunálního odpadu). V obecné rovině to ovšem neznamená, že se o podpoře těchto  oblastí neuvažuje z jiných zdrojů (z národních prostředků, přímo řízených programů aj.). Tyto oblasti budou posuzovány v rámci tvorby Národního investičního plánu.

Vanda Kofroňová