Evropská právní úprava má zamezit problémům týkajících se dvojího zdanění

Problémy týkající se dvojího zdanění příjmu jsou o něco blíže konci. Ačkoliv řeší tuto problematiku mezinárodní smlouvy, při jejich aplikaci často dochází ke sporům týkajícím se jejich výkladu. To brzdí přeshraniční spolupráci a ekonomický růst. Tyto problémy má efektivně řešit nová právní úprava, která ustanovuje poradní orgán, do kterého mohou všechny státy EU poslat své experty.

V současnosti se ve sporných případech řeší konflikt často dohodou. Právě proto se v těchto smlouvách standardně objevuje článek o řešení případných sporů takzvaně formou MAP (mutual agreement procedure). Podle tohoto článku se může libovolná osoba, která se domnívá, že bude nebo byla zdaněna ve dvou státech, obrátit v dané lhůtě na příslušný orgán toho státu, kterého je daňovým rezidentem nebo občanem. V České republice je typicky takovým orgánem Ministerstvo financí nebo jeho zmocněný zástupce, zpravidla Generální finanční ředitelství.  Pokud příslušný orgán (např. Ministerstvo financí) dojde k tomu, že je námitka této osoby oprávněná, tak se buď pokusí situaci sám uspokojivým způsobem vyřešit, nebo se pokusí najít shodu na řešení takového případu s příslušným orgánem druhé smluvní strany (např. Spolkové ministerstvo financí).

Navrhovaná právní úprava

Nová právní úprava přináší daňovým subjektům nové nástroje právní ochrany. Stále platí, že pokud bude mít subjekt pocit, že se ho problematika dvojího zdanění týká nebo bude týkat, může se obrátit na příslušné orgány, tak jako tomu bylo doposud. I když i to bude mít své výjimky.  Například poplatníci, kteří jsou podle zákona „velkou účetní jednotkou“ nebo jsou součástí „velké skupiny účetních jednotek“ musí zároveň podat žádost u všech dotčených států, ne jen u toho, kde jsou rezidentem. Nově se také stane tento akt součástí zvláštního procesního předpisu, který bude mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů komplexně upravovat, avšak vždy na základě mezinárodních smluv a v jejich mezích. Zároveň se podnikům v Evropské unii dostane větší ochrany v podobě odborného poradního orgánu.

Poradní orgán

Evropská komise povede seznam uznávaných nezávislých osob, tedy výše zmíněných odborníků, kteří se mohou stát členy poradního orgánu. Do seznamu zapisují uznávané nezávislé osoby jednotlivé členské státy Evropské unie. Při ustavování poradního orgánu, který se zásadně ustavuje pro každý případ ad hoc, jsou pak do tohoto orgánu jmenovány osoby uvedené na seznamu. Každý stát má tak možnost přijít s vlastními odborníky.

Situace v Evropské unii

Navržený předpis se použije ve vztahu ke všem smluvním státům. Ve vztahu k členským státům Evropské unie se pak uplatní některé dodatečné instituty, jakým je například možnost přístupu k daňové arbitráži. Během řešení sporu mají poplatníci možnost obrátit se na poradní orgán pouze v případě, kdy jsou všechny dotčené státy členskými státy Evropské unie, i když rovněž existují výjimky.

Od kdy začne platit

Nová právní úpravy má podle návrhu vstoupit v platnost 30. června 2019. Pokud by Česká republika směrnici řádně a včas neimplementovala, nedostála by svým závazkům vůči Evropské unii se všemi důsledky s tím spojenými.

Filip Hanka