Evropská komise a čtyři internetové obchody podepsaly závazek v oblasti bezpečnosti výrobků – nebezpečné výrobky budou odstraňovat z nabídky

E-shop. Ilustrační obrázek. Foto: www.pixabay.com

Čtyři hlavní internetoví obchodníci, Alibaba (AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten France, dnes podepsali závazek, že budou rychleji odstraňovat nebezpečné výrobky prodávané prostřednictvím jejich internetových obchodů.

Díky dialogu, který zprostředkovala Evropská komise, se čtyři hlavní internetoví prodejci zavázali, že budou reagovat na oznámení o nebezpečných výrobcích ze strany orgánů členských států do 2 pracovních dnů a budou přijímat opatření na základě oznámení zákazníků do 5 pracovních dnů.

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „Čím dál víc lidí v EU nakupuje on-line. Elektronický obchod spotřebitelům nabízí nové příležitosti a větší výběr za nižší ceny. Při nákupu on-line by měla být spotřebitelům zajištěna naprosto stejná bezpečnost, jako když nakupují v kamenném obchodě. Závazek v oblasti bezpečnosti výrobků, který zvýší bezpečnost spotřebitelů, tudíž vítám. Vyzývám rovněž další internetové obchodníky, aby se k této iniciativě připojili, a přispěli tak k tomu, aby se internet stal bezpečnějším místem pro spotřebitele.“

Prodej na internetu představoval v roce 2016 v EU 20 % celkového prodeje (Eurostat). Stále větší počet nebezpečných výrobků oznámených v systému včasného varování se prodává on-line. Proto je nutné, aby všechny internetové obchody nadále vyvíjely a zvyšovaly své úsilí, pokud jde o odstraňování nebezpečných výrobků. Evropská směrnice o elektronickém obchodu zavádí postupy pro oznamování a odstraňování problematického internetového obsahu, ale nereguluje tuto oblast dostatečně podrobně. Dnes se zmínění čtyři internetoví obchodníci dohodli na řadě závazků, jimiž hodlají zajistit solidní ochranu spotřebitelů v EU.28

Skupina Alibaba (AliExpress) Alibaba a společnosti Amazon, E-Bay a Rakuten France se zavázaly k přijetí těchto opatření:

  • Do dvou pracovních dnů budou reagovat na oznámení ze strany státních orgánů, jež tyto společnosti obdrží prostřednictvím svých kontaktních míst za účelem odstranění nabídek nebezpečných výrobků. Společnosti by měly provést následná opatření a informovat o nich příslušné orgány.
  • Umožní zákazníkům jasným způsobem upozornit na nabídku nebezpečných výrobků. Tato oznámení se budou řešit rychle a do pěti pracovních dnů bude zaslána příslušná odpověď.
  • Budou konzultovat informace o nebezpečných výrobcích / výrobcích stažených z trhu dostupné prostřednictvím systému včasného varování EU, pokud jde o nebezpečné nepotravinářské výrobky, a také z jiných zdrojů, jako jsou donucovací orgány, a přijmou vhodná opatření v souvislosti s dotyčnými výrobky, pokud je možné je identifikovat.
  • Zřídí speciální jednotná kontaktní místa, kam budou moci orgány členských států EU zasílat oznámení o nebezpečných výrobcích a jež usnadní komunikaci o otázkách bezpečnosti výrobků.
  • Přijmou opatření, jež mají zabránit opětovnému zařazení nebezpečných výrobků do prodeje poté, co byly odstraněny.
  • Poskytnou prodejcům informace/školení ohledně souladu s právními předpisy EU týkajícími se bezpečnosti výrobků, budou po prodejcích požadovat, aby dodržovali předpisy, a poskytnou jim odkaz na seznam právních předpisů EU o bezpečnosti výrobků.

Další kroky

Internetoví obchodníci a Evropská komise zhodnotí každého půl roku, jakého pokroku bylo ohledně těchto závazků dosaženo, a zveřejní o tom zprávu.

Evropská komise vybízí další internetové obchodníky, aby se řídili dobrým příkladem těchto čtyř společností, které se dnes postavily do čela, a zapojili se rovněž, a přispěli tak ke zlepšení bezpečnosti výrobků prodávaných on-line pro spotřebitele v EU.

Souvislosti

Směrnice o elektronickém obchodu (článek 14) uvádí, že nebezpečné výrobky musí být z nabídky odstraněny urychleně a efektivně, nestanoví však lhůtu.

Ve svém sdělení ze září 2017 o boji proti nezákonnému obsahu on-line se Evropská komise zavázala sledovat pokrok v boji proti nezákonnému obsahu on-line a posoudit, zda jsou nutná další opatření. V návaznosti na to Komise v březnu 2018 v zájmu zintenzivnění těchto aktivit přijala doporučení obsahující soubor operativních opatření, která by měly společnosti a členské státy realizovat. Následně Komise rozhodne, zda bude zapotřebí navrhnout další legislativu. Uvedená doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, nebezpečných výrobků až po porušování autorských práv.

Systém včasného varování EU umožňuje rychlou výměnu informací mezi 31 evropskými zeměmi a Evropskou komisí ohledně nebezpečných nepotravinářských výrobků, jež ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Dne 12. března 2018 zveřejnila Evropská komise zprávu o systému včasného varování před nebezpečnými výrobky za rok 2017 (viz tisková zpráva).

-red-