EU směřuje k obranné unii a představuje akční plán vojenské mobility

Úředníci Evropské komise budou posuzovat nosnost mostů a jejich výšku, případně mapovat klíčové dopravní tepny, aby zjistili, jaké peníze budou potřebu na jejich modernizaci pro snazší přesuny vojenské techniky napříč EU. Do roku 2019 určí úseky transevropské dopravní sítě a zohlední případnou dodatečnou finanční podporu pro tyto projekty v příštím víceletém finančním rámci. Vyplývá to ze zveřejněné strategie vojenské mobility. Ta má usnadnit přesun vojenské techniky napříč Unií. Označit ji lze za „vojenský schengen“.

Snadnější pohyb vojenských sil a prostředků je nezbytným předpokladem při zajišťování bezpečnosti evropských občanů a vytváření efektivnější, pohotovější a propojenější Unie, jak uvádí společné sdělení „Jak zlepšit vojenskou mobilitu v EU“ a globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Dnešní akční plán představuje řadu operativních opatření, jejichž cílem je odstranit fyzické, procedurální a regulační překážky, jež vojenské mobilitě brání. Klíčový význam při provádění tohoto akčního plánu bude mít úzká spolupráce s členskými státy EU a všemi příslušnými aktéry.
Komisařka EU, zodpovědná za bezpečnostní politiku, Federica Mogherini. Zdroj fotografie: její osobní profil na Facebook.com

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová uvedla: „Podpora míru a zajištění bezpečnosti našich občanů jsou hlavními prioritami Evropské unie. Snadnější vojenská mobilita v rámci EU nám umožní efektivněji předcházet krizím, účinněji využívat naše mise a rychleji reagovat na nové výzvy. Půjde o další prohloubení naší spolupráce na úrovni EU, jednak v rámci stálé strukturované spolupráce, kterou jsme formálně zahájili nedávno, jednak s našimi partnery, v prvé řadě s NATO. Pro nás jako EU zůstává spolupráce jediným způsobem, jak být v dnešním světě efektivní.“

Komisařka EU odpovědná za dopravu Violeta Bulcová dodala: „Naším cílem je lépe využívat dopravní síť a zohledňovat při plánování infrastrukturních projektů vojenské potřeby. To znamená účelnější využití veřejných finančních prostředků a lépe vybavenou dopravní síť zajišťující rychlou a hladkou mobilitu po celém kontinentu. Jde o kolektivní bezpečnost.“
Dnešní akční plán navazuje na plán vojenské mobility vypracovaný v rámci Evropské obranné agentury a navrhuje konkrétní opatření v následujících oblastech:
  • Vojenské požadavky: jde o výchozí bod pro efektivní a koordinovaný přístup k vojenské mobilitě po celé EU. Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Vojenský štáb EU určí vojenské požadavky, které odrážejí potřeby EU a jejích členských států, včetně infrastruktury nutné pro vojenskou mobilitu. Do poloviny roku 2018 by je pak měla projednat a potvrdit Rada.
  • Dopravní infrastruktura: politika v oblasti infrastruktury a investice nabízejí příležitosti pro větší synergie mezi potřebami civilního a vojenského sektoru. Do roku 2019 určí Komise úseky transevropské dopravní sítě, jež jsou vhodné pro vojenskou přepravu, včetně nezbytné modernizace stávající infrastruktury (jde např. o výšku a nosnost mostů). Bude také vypracován seznam prioritních projektů. Komise zohlední případnou dodatečnou finanční podporu pro tyto projekty v příštím víceletém finančním rámci.
  • Regulační a procedurální záležitosti: Komise prozkoumá možnosti zefektivnění a zjednodušení celních formalit pro vojenské operace a posoudí potřebu sladit pravidla pro přepravu nebezpečných věcí ve vojenské oblasti. Souběžně s tím bude Evropská obranná agentura podporovat členské státy při přípravě ujednání v oblasti povolení k přeshraničnímu pohybu.

Státní tajemník pro Evropské záležitosti představení „vojenského schengenu“ komentoval na svém twitteru.

Komise, Evropská služba pro vnější činnost a Evropská obranná agentura budou na účinném provedení těchto opatření pracovat v úzké koordinaci s členskými státy. Při jejich realizaci budou plně respektovány jednak svrchovanost členských států EU nad jejich územím, jednak vnitrostátní rozhodovací postupy. Rovněž bude zajištěna koordinace s opatřeními v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) a samostatného projektu PESCO v oblasti vojenské mobility. Spolupráce a konzultace s NATO v otázkách vojenské mobility bude pokračovat v rámci provádění společného prohlášení. Tak bude zajištěna soudržnost a synergie.

Další kroky

Akční plán se předkládá členským státům EU k projednání a ke schválení. Realizace prvních opatření se očekává v nadcházejících měsících. První zpráva o pokroku při provádění tohoto akčního plánu bude předložena členským státům do léta 2019.

Souvislosti

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 zdůraznil předseda Komise Juncker nutnost vytvořit do roku 2025 plně rozvinutou evropskou obrannou unii.
EU již podniká nezbytné kroky k posílení připravenosti a krizové reakce EU, což vyžaduje hladké, efektivní a účelné přesouvání vojenského personálu a prostředků v rámci EU i mimo ni. Tento akční plán navazuje na sdělení „Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii“, jež bylo přijato dne 10. listopadu 2017.
Zlepšování vojenské mobility patří rovněž mezi závazky stálé strukturované spolupráce (PESCO), jež byla zahájena v prosinci 2017; věnuje se mu i jeden samostatný projekt PESCO. Představuje také hlavní výstup v rámci společného prohlášení EU a NATO.
-chl-