Dvě miliardy na sociální bydlení pro obce. MMR vyhlásilo další dva projekty z IROP

Sociální bydlení v Orgeres ve Francii nedaleko Rennes. Foto: www.pixabay.com

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení.

Nové výzvy Sociální bydlení a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality spouští Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro žadatele jsou v tomto roce připraveny na sociální bydlení dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Letos jsme pro žadatele připravili hned několik novinek, které snad ještě více napomohou realizaci projektů, které jsou určeny pro lidi v bytové nouzi. Významnou změnou je, kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z osmi na dvanáct na objekt nebo samostatný vchod. Reagujeme tím na připomínky žadatelů, s nimiž stále intenzivně diskutujeme, aby měly výzvy pokud možno co nejefektivnější dopad,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s tím, že další změnou je i prodloužení doby udržitelnosti projektů na dvacet let, která je kompenzovaná vyšší podporou.

U programu Sociální bydlení II jsou investiční prioritou investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám. Oprávněnými žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

„Podpora z tohoto projektu je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení,“ uvádí se v popisu projektu, jehož celková alokace je  705.882.353 Kč.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. „Za účelem eliminace segregace byly nákup a výstavba sociálních bytů znemožněny ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách, jejichž seznam je přílohou pravidel výzev,“ uvádí se na webu.

Právě pro vyloučené lokality je určena druhá spouštěná výzva, Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, ve které je připraveno 1.647.058.824 Kč. MMR zároveň pro tyto výzvy vydalo mapu sociálně vyloučených lokalit, podle níž si mohou potenciální žadatelé zjistit, do kterého programu se mohou hlásit.

 

Podle ministerstva je významnou změnou oproti předešlým výzvám na sociální bydlení kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z 8 na 12 na objekt nebo samostatný vchod a prodloužení doby udržitelnosti na 20 let.

O podporu mohou až do 18. 9. 2018 žádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.

Jiří Reichl