Díky novým návrhům Komise se zvýší dostupnost dat a usnadní sdílení údajů o zdravotní péči

datové centrum, IT, servovna, IT systems. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Evropská komise předkládá soubor opatření, díky kterým se zvýší dostupnost dat pro potřeby evropského hospodářství. Navazuje na své předchozí iniciativy zaměřené na podporu volného toku jiných než osobních údajů v rámci jednotného digitálního trhu. Inovace založené na využívání dat jsou klíčovým předpokladem růstu trhu, vytváření pracovních míst – zejména v malých podnicích a start-upech – a rozvoje nových technologií. Kromě jiného také umožňují občanům lepší přístup k údajům o jejich zdraví a veřejným orgánům lépe využívat údaje o zdravotním stavu pro výzkum, prevenci a reformy systémů zdravotní péče.

26Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Realizace jednotného digitálního trhu zdárně postupuje. Stejně jako umělá inteligence, vysoce výkonné počítače a další technologický pokrok se však neobejde bez dat. Tyto technologie nám pomohou zkvalitnit zdravotní péči, vzdělávání a dopravní sítě a dosáhnout energetických úspor. V tom totiž inteligentní využívání dat spočívá. Díky našemu návrhu bude k dalšímu využití k dispozici více dat z veřejného sektoru, a to i pro komerční účely. Nová opatření sníží náklady na akvizici dat a pomohou vytvořit jednotný datový prostor, jehož využívání posílí růst.“
Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová doplnila:„Dnešním sdělením přispíváme k uskutečnění ambiciózního plánu – strategie pro jednotný digitální trh – abychom v budoucnu mohli našim podnikům poskytovat výsledky špičkového výzkumu a abychom mohli chránit evropské občany. Čím více dat bude k dispozici pro inovace, které jsou na datech založeny, tím více budou občané a podniky profitovat z lepších produktů a služeb.
Eurokomisař Vytenis Andriukaitis. Foto: Evropská komise

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis řekl: „Těmito návrhy hodláme plně využít potenciál digitálních technologií a zkvalitnit zdravotní péči a lékařský výzkum. Usnadní se přístup k údajům o zdravotním stavu, a v důsledku toho i prevence a péče, jež bude možné lépe přizpůsobit potřebám pacienta, a zkvalitní se léčebné postupy i systém rychlé reakce na hrozící pandemie.“

Dnešní návrhy vycházejí z obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které vstupuje v platnost 25. května 2018. Kromě jiného zajistí:
  • Lepší přístupnost údajů veřejného sektoru a jejich další využití. Revidovaná legislativa o informacích veřejného sektoru se vztahuje na údaje v držení veřejných podniků z odvětví dopravy a veřejných služeb. Omezuje například výjimky, které veřejným orgánům umožňují účtovat poplatky vyšší, než kolik činí mezní náklady, jež při jejich šíření za účelem dalšího využití vznikají. Revize dále usnadňuje další využívání veřejně přístupných dat (tzv. open data) pocházejících z výzkumu financovaného z veřejných zdrojů a zavazuje členské státy, aby vypracovaly vlastní politiku otevřeného přístupu. V neposlední řadě revize požaduje, aby tam, kde je to možné, byla zajištěna vhodná technická řešení, jako jsou aplikační programovací rozhraní API, a byl tak umožněn přístup k údajům v reálném čase.
  • Sdílení vědeckých dat odpovídající požadavkům roku 2018. Nový soubor doporučení odráží politické a technologické změny, ke kterým došlo od přijetí posledního návrhu Komise týkajícího se přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání. Obsahuje pokyny k provádění politiky otevřeného přístupu k údajům v souladu s cíli strategie Open Science (otevřené vědy), pokyny týkající se výzkumných dat a správy údajů, vytvoření evropského cloudu pro otevřenou vědu a vytěžování textů a dat. Také zdůrazňuje důležitost pobídek, odměn, dovedností a měřítek vhodných pro novou éru propojeného výzkumu.
  • Sdílení informací ze soukromého sektoru mezi podniky navzájem a mezi podniky a orgány státní správy. Sdělení s názvem „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“ poskytuje pokyny pro podniky aktivní v EU ohledně právních a technických zásad, jimiž by se mělo sdílení údajů při spolupráci v soukromém sektoru řídit.
  • Zabezpečení osobních údajů o zdravotní péči a současně posílení spolupráce při jejich využívání v rámci EU. Pokud jde o údaje o zdravotní péči, akční plán, který dnes Komise představila, staví na první místo zájmy občanů. Zaprvé zajistí, aby občané měli přístup k údajům o čerpané zdravotní péči a mohli je sdílet přes hranice členských států. Zadruhé umožní využívat rozsáhlejší datové sady, tedy individualizovanější diagnostiku a léčbu a kromě jiného také přesnější prognózy epidemií. Zatřetí pomůže prosadit vhodné digitální nástroje, jež orgánům veřejné moci umožní lépe využívat zdravotních údajů k výzkumu a reformám systémů zdravotní péče. Návrh se také věnuje interoperabilitě elektronických zdravotních záznamů a mechanismu dobrovolné koordinace při sdílení údajů – včetně údajů genomických – v zájmu zdravotní prevence a výzkumu.

Další kroky

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby dnešní návrhy revidovaných pravidel týkajících se dat z veřejného sektoru bez průtahů přijaly. V druhé polovině roku 2018 a první polovině roku 2019 Komise hodlá uspořádat debatu na vysoké úrovni a projednat otázky související se sdílením informací ze soukromého sektoru mezi podniky a orgány státní správy.

Souvislosti

V roce 2016 měla evropská ekonomika založená na datech hodnotu 300 miliard EUR. Pokud budou přijata vhodná legislativní a politická opatření, do roku 2020 tato hodnota dále vzroste na 739 miliard EUR, tedy 4 % HDP celé EU.
Využívání údajů produkovaných veřejnými subjekty (např. meteorologických dat, dat o dopravě, dat z právního či finančního sektoru) pro komerční i nekomerční účely se v EU řídí směrnicí 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. V roce 2012 Komise přijala balíček obsahující řadu opatření ke zlepšení přístupu k vědeckým informacím v Evropě, včetně doporučení o přístupu k vědeckým informacím, které vznikají s pomocí veřejných prostředků, a o jejich uchovávání. Od ledna do června 2017 pořádala Komise dialog zúčastněných stran ke sdělení „Budování evropské ekonomiky založené na datech“. Dospěla k závěru, že silnou podporu mají neregulativní opatření, která by maximalizovala a organizovala přístup k údajům a jejich další využití mezi podniky. Tématu digitální transformace zdravotní péče se věnovala veřejná konzultace, která skončila v říjnu 2017. Zjišťovala potřebnost politických opatření, jež by podpořila digitální inovace v zájmu kvalitnější zdravotní péče a veřejného zdraví v EU.
Dnešní iniciativy doplňují rámec volného toku jiných než osobních údajů v EU, který předložila Komise v září 2017 a která musí být ještě schválena Evropským parlamentem a členskými státy.
-red-